เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สภาเกษตรฯจี้ลดนำเข้าข้าวสาลีทันที ชี้เกษตรกรอ่วม-ได้ประโยชน์แค่บิ๊กค้าอาหารสัตว์

14 มิถุนายน 2559
2,069
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ โดยในปี 2557 มีการนำเข้าข้าวสาลีเพียง 6 แสนตัน ในปี 2558 เพิ่มจำนวนเป็น 3 ล้าน 4 แสนตัน และช่วง 4 เดือนแรก ปี 2559 มีการนำเข้า 1.15 ล้านตัน เนื่องจากทำให้ราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายย่อย และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ขณะที่คนได้ประโยชน์มีเพียงผู้ค้าอาหารสัตว์รายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงเตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ลดการนำเข้าทันที
"การนำเข้าข้าวสาลีในจำนวนมาก ส่งผลกระกระทบต่อราคาผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์หยุดรับซื้อผลผลิตภายในประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกร และต่อปริมาณการใช้มันเส้นในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ จากเดิม 1,600,000 ตัน/ปี เหลือ 7000,000 ตัน/ปี ส่งผลกระทบในการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรภายในประเทศประมาณ 2 ล้านตัน/ปี รวมถึงส่งผลกระทบต่อการใช้วัตถุดิบรำข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่จะรับซื้อต่อเกษตรกร"

นายประพัฒน์กล่าวอีกว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการการค้าพืชไร่ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลัง สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคาและกระทบต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรดังนี้

1.ขอให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าข้าวสาลีซึ่งเป็นสินค้าควบคุม ให้อยู่ในปริมาณไม่เกินกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จำเป็นต้องทดแทนอย่างเข้มงวด 2.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการใช้อาหารสัตว์ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกรจากบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ เรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบข้าวสาลีและ DDGS ที่นำเข้าจากต่างประเทศ 3.ขอให้รัฐบาลกำหนดสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ กับการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยเกษตรกรไทยในประเทศ สำหรับส่วนที่เกินความจำเป็นในการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตภายในประเทศ 4.ขอให้ผู้ประกอบการการผลิตอาหารสัตว์พิจารณาสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้าของรัฐบาล ก่อนที่จะนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 5.ขอให้เพิ่มเติมผู้แทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในคณะทำงานวางแผน การตลาด วัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจร ปี 2559
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สภาเกษตรฯจี้ลดนำเข้าข้าวสาลีทันที ชี้เกษตรกรอ่วม-ได้ประโยชน์แค่บิ๊กค้าอาหารสัตว์". (14-06-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 14-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/220510