เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯ เร่งวิจัย สร้างไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ พันธุ์ไข่ดกป้อนตลาด

13 มิถุนายน 2559
3,493
กระทรวงเกษตรฯ เปิดผลงานวิจัย "ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก" ให้ไข่เพิ่มกว่า 30% โชว์ผลลูกไก่ลอตแรกแล้ว 2 พันตัว เล็งขยายผล สร้างทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร ต่อยอดสู่การผลิตไข่ไก่ธรรมชาติ-ไข่ไก่อินทรีย์ ป้อนตลาดไฮเอนด์...
วันที่ 11 มิ.ย.59 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงผลงานวิจัย "ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก" ภายในพิธีเปิดงาน "9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3" เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายผลักดันงานวิจัยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อการพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
ในส่วนของกรมปศุสัตว์ จึงมีเป้าหมายการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์ ที่เน้นงานวิจัยในการสร้างพันธุ์ใหม่ให้มีศักยภาพของพันธุ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ โดยในปี 2545-2550 กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้ 4 พันธุ์ ได้แก่ ไก่แดงสุราษฎร์ ไก่ชีท่าพระ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดไก่พื้นเมืองทั้ง 4 สายพันธุ์และขยายผลไปยังเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด

ดังนั้น ในช่วงปี 2559-2564 กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการพัฒนาพันธุ์ "ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่" เป็น "ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก" ซึ่งเป็นการสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่ให้มีผลผลิตไข่ที่เพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคระบาด และสามารถกินอาหารที่เกษตรกรหาได้ในท้องถิ่น มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และให้ไข่ดกกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ ให้เนื้อที่มีคุณภาพที่ดีกว่าไก่เนื้อทางการค้า รสชาติอร่อย เป็นพันธุ์ที่ให้ไข่ดกที่สุด จึงถูกคัดเพื่อดำเนินโครงการนี้ โดยกำลังการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่/ปี กรมปศุสัตว์ 900,000 ตัว พันธุ์แท้ 400,000 ตัว ลูกผสมฯ 500,000 ตัว ฟาร์มเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ 1,500,000 ตัว พันธุ์แท้ 620,000 ตัว ลูกผสมฯ 800,000 ตัว ซึ่งได้ใช้เป็นลูกไก่แจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรช่วงภัยแล้งปี 59 ด้วย
ด้าน นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ จะเป็นอีกแหล่งโปรตีนที่ชุมชนได้รับ ซึ่งในอนาคตกรมปศุสัตว์ จะนำเข้าไปส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้เลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งแต่เดิมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นไก่ชน แต่จากการสังเกต พบว่าโตเร็ว ตัวเมียให้ไข่ดกเฉลี่ย 120 ฟอง/ตัว/ปี ซึ่งใกล้เคียงกับไก่ไข่ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในปัจจุบัน

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงมุ่งเป้าที่จะวิจัยปรับปรุงพันธุ์ โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ เลี้ยงเพื่อเป็นไก่เนื้อ และเลี้ยงเป็นไก่ไข่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น เพราะไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ทนต่อสภาพอากาศบ้านเรา เลี้ยงง่าย ใช้วัตถุอาหารในพื้นที่ได้ อย่างหญ้าแพงโกล่า ซึ่งช่วยลดความเครียด ทำให้ไม่ต้องใช้ทุนการเลี้ยงที่สูงมากเกินไป ซึ่งขณะนี้ได้นำไปวิจัยทดสอบเลี้ยง ในจังหวัด ขอนแก่น สุรินทร์ ลำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน

สำหรับระยะเวลาการวิจัย ทางกรมได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2559-2563 ในงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 6.4 ล้านบาท โดยได้กำหนดเป้าหมายสร้างฝูงพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ให้ไข่ดกเพิ่มขึ้นอีก 30% ในเวลา 5 ปี เลี้ยงได้ในรูปแบบฟาร์ม หรือ ตามการจัดการโดยเกษตรกรรายย่อย (ระบบหมู่บ้าน) โดยเป้าหมายในระบบฟาร์ม เพิ่มจาก 147 ฟอง/ตัว/ปี เป็น 191 ฟอง/ตัว/ปี ระบบหมู่บ้าน เพิ่มจาก 90 ฟอง/ตัว/ปี เป็น 117 ฟอง/ตัว/ปี

ด้าน นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผอ.สวก. เผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยการปรับใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรรายย่อย สวก. จึงได้ให้การสนับสนุนทุน ส่งเสริมผลงานวิจัยไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก ครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะลดการนำเข้าพันธุ์ไก่จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีในครัวเรือนของเกษตรกร เพิ่มการใช้อาหารที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ต้องจัดซื้อ เป็นพื้นฐานในการสร้างไข่ไก่ธรรมชาติ และไข่ไก่อินทรีย์ เพื่อรองรับตลาดระดับสูงต่อไป นำไปสู่รายได้ที่มีความยั่งยืนในชนบทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความเข้มแข็งของชุมชนมากขึ้นในอนาคต.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯ เร่งวิจัย สร้างไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ พันธุ์ไข่ดกป้อนตลาด". (11-06-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ, 10-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/636770