เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงจังหวัดอุบลฯ แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ต้องขออนุญาตเพาะเลี้ยง ฝ่าฝืนมีโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

07 มิถุนายน 2559
15,577
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครย์พิช เป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมประมงได้ประกาศให้เป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง 2558 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จึงออกมาแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดง ต้องยื่นขอหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม โดยยื่นได้ที่สํานักงานประมงทุกแห่ง ฝ่าฝ่ามีโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหันมานิยมเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิลกันมากขึ้น ทั้งเลี้ยงเพื่อการค้า บริโภค และเป็นสัตว์สวยงาม เนื่องจากกุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์ เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพน้ำ แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว และให้อาหารได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถขายได้ราคาที่สูง แต่กุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์ต่างถิ่น หากหลุดออกไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ จะแย่งแหล่งอาหาร นำพาเชื้อโรคมาให้สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น หรือกินสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดเป็นอาหารโดยตรง ซึ่งหากกุ้งกล้ามแดงเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์มากขึ้นอาจทำให้สัตว์ถิ่นเดิมสูญพันธุ์ได้ กรมประมงจึงได้ออกประกาศให้กุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ว่าด้วยเรื่องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องยื่นขออนุญาตเลี้ยง โดยขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ที่สำนักงานประมงจังหวัด ประมงอำเภอทุกแห่ง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม นั้น มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ขออนุญาตต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นคำขอได้ที่สํานักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมงอําเภอตามท้องที่สถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ เมื่อได้รับหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมแล้ว ก็สามารถเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงได้ แต่ต้องเลี้ยงภายในสถานที่กำหนดในหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่านั้น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-243033

เรียบเรียงโดย : คุณากร เยาวนารถ. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประเสริฐ มั่นศิริ อารยนันท์. สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559.