เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นมไทยขยายตัวเพิ่มรับอานิสงส์เปิดเออีซี-หวั่นรัฐเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลอาจทำราคานมพุ่ง

01 มิถุนายน 2559
1,913
นายชัชวาลย์ มณีทัพ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมนมไทยในปีนี้น่าจะมีมูลค่าประมาณ 58,000 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-6% เมื่อเทียบกับปี 2558 เพราะได้รับผลดีจากการเปิดประชาคมอาเซียน (เออีซี) ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมที่มีคุณภาพสูงสุดในภูมิภาค จึงมีความได้เปรียบที่จะเข้าไปเจาะตลาดในทุกประเทศ โดยเฉพาะการเจาะตลาดนมคุณภาพสูง (พรีเมียม) ในประเทศสิงคโปร์และเวียดนาม นมพร้อมดื่มในประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งหากไทยสามารถเจาะตลาดอาเซียนได้จะช่วยให้มูลค่าของอุตสาหกรรมนมไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 10% ต่อปี
นายชัชวาลย์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมเริ่มมีความวิตกต่อแนวคิดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ ได้แก่ น้ำอัดลม ชาเขียว กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผลไม้ นมถั่วเหลือง และอาจครอบคลุมถึงไปผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ตลอดจนนมพร้อมดื่มด้วย ซึ่งหากรัฐบาลตัดสินใจจัดเก็บภาษีในผลิตภัณฑ์นม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบ จนผู้บริโภคในประเทศจะต้องดื่มนมในราคาสูง และบางส่วนอาจเลิกดื่มนมหันไปบริโภคสินค้าอื่นทดแทน รวมทั้งกระทบต่อผู้ประกอบการไทยจนไม่สามารถแข่งขันในการส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ดังนั้นสมาคมจึงเห็นว่าไม่ควรที่จะจัดผลิตภัณฑ์นมให้เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ และใช้ระบบภาษีเข้ามาควบคุมการบริโภค แต่ควรที่จะส่งเสริมให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์นมมากขึ้นเพราะเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ และรัฐบาลควรที่จะให้ความรู้ต่อผู้บริโภคเรื่องการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพและความสมดุลทางโภชนาการต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นมไทยขยายตัวเพิ่มรับอานิสงส์เปิดเออีซี-หวั่นรัฐเก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลอาจทำราคานมพุ่ง". (31-05-2559).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นมเมื่อ 01-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1464686674