เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก ปี 2559 (World Milk Day 2016)

26 พฤษภาคม 2559
2,657
โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ลานพาร์ค พารากอน สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 11.00- 19.00 น.
โดยในปี 2559 จัดงานภายใต้แนวความคิด "โคนมอาชีพพระราชทาน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรไทย ที่สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ในงานประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้, การแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ตั้ม วราวุธ เดอะสตาร์ 9, เกรซ เดอะสตาร์ 11 , และ การออกบูธจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย, กรมปศุสัตว์ และ FAO ตลอดจนการแจกผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิดให้ผู้เข้าร่วมชมงาน

ดื่มและชิมฟรี!

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dpo.go.th