เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกระดับการเลี้ยงปลากัดสวยงาม เปิดตลาดธุรกิจใหม่

17 พฤษภาคม 2559
7,916
ปลากัดสวยงามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีผู้สนใจเลี้ยงและสนใจธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลากัดสวยงามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเพิ่มมูลค่าในตลาดมากขึ้น
นายอำพล จินดาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง สนง.ประมงจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้สนใจเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะตลาดเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้ผลผลิตปลาสวยงามมีคุณภาพมีจำนวนไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามประเภทต่างๆจำนวนมาก แต่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามยังคงพบปัญหาด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม รวมถึงยังขาดความรู้การวางแผนและการควบคุมคุณภาพและปริมาณในระยะยาว เป็นผลต่อภาพลักษณ์ด้านลบต่อผู้รวบรวมปลาสวยงาม ดังนั้น จึงกำหนดเปิดอบรมการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามสู่ตลาดและเวทีประกวดสำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่ต้องการความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม โดยมีหัวข้อสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ดังนี้
-การเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม
-มาตรฐานปลากัดสวยงามไทย
-การสร้างสายพันธุ์ /การสร้างแบรนด์
-การขายปลากัดสวยงามออนไลน์และการขายส่ง
-การส่งออกปลากัดสวยงาม
-การถ่ายภาพปลากัดสวยงาม
หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 -17.30 น. ณ ห้องสัมมนา สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับจำนวนจำกัด ในการอบรมครั้งนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ :คุณอำพล จินดาวงศ์ โทร.080-401-0107
เรียบเรียงโดย : นางสาวชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อำพล จินดาวงศ์. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง. สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559