เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องฝังไมโครชิฟในกระบือเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างยั่งยืน

17 พฤษภาคม 2559
1,176
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องหาแนวทางเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาปริมาณกระบือไม่ให้ลดลง โดยการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ ให้เกษตรกรรู้จักการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ความรู้ด้านการจัดการอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์ และคัดเลือกกระบือที่มีคุณลักษณะที่ดี โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) อย่างยั่งยืน
นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจากสถานการณ์กระบือและผู้เลี้ยงกระบือในประเทศไทย มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของกระบือในประเทศไทยได้ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนประชากรกระบือเพศเมีย จำนวน 1 ล้านตัว ภายในปี 2565 ซึ่งเมื่อ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาได้ร่วมติดตามการสาธิตการฝังไมโครชิฟในกระบือของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนภายใต้ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ ณ บ้านดงเจริญ ม.9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งการดำเนินงานการฝังไมโครชิฟในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 18 อำเภอ จะแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น Zone โดย Zone ที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน แม่จัน ดอยหลวง Zone ที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเชียงของ เวียงแก่น ขุนตาล พญาเม็งราย เทิง Zone ที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเมือง แม่ลาว เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง Zone ที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอพาน ป่าแดด เเม่สรวย เวียงป่าเป้า เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2559 โดยเป้าหมายกระบือทั้งหมดประมาณ 6,000 ตัว จึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ จัดทำโครงการและพัฒนาการผลิตกระบือ เพื่อสนองและสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทางปศุสัตว์ได้ดำเนินการติดไมโครชิพให้กับกระบือตัวเมีย ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการติดไมโครชิพนั้นจะติดตั้งที่โคนหางของกระบือเพศเมียทุกตัว จะเป็นเครื่องการรันตีว่ากระบือตัวนั้นจะทราบแหล่งที่มาที่ไปว่าใครเป็นเจ้าของ มีการตรวจรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ พร้อมกันนั้นยังเป็นการช่วยตรวจสอบได้ผลอย่างชัดเจนหากว่ามีการลักขโมยควาย หรือมีการขนส่งกระบือผ่านจุดตรวจ จุดสกัดกักกันสัตว์ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถจะตรวจจับคนร้ายที่ลักขโมยวัวควายได้อย่างทันท่วงที เกษตรกรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เลขที่ 885 พหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 โทร 053-710-178
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พืชผล น้อยนาฝาย. นายสัตวแพทย์ชำนาญการ. สัมภาษณ์,16 พฤษาคม 2559.