เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกเลิกระเบียบคุมเข้มซีแมนบุ๊ก

16 พฤษภาคม 2559
2,056
หลังจากกรมเจ้าท่าได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง 2559 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ซึ่งสาระสำคัญคือลูกเรือประมงทุกคนจะต้องมีหนังสือคนประจำเรือประมง (Seaman book for fishing vessel) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น
กรมเจ้าท่าสั่งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง 2559 หลังบังคับใช้ได้ 1 วัน

ล่าสุด นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเข้าท่า ได้ออกประกาศลงวันที่ 11 พ.ค. เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง 2559 โดยมีใจความว่าตามที่ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง 2559 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงออกประกาศให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าวและให้ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง 2558 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2558 มีผลบังคับใช้ต่อไป ส่วนหนังสือคนประจำเรือที่ออกตามระเบียบฉบับที่ถูกยกเลิกไปนั้นให้ใช้ได้อยู่ต่อไปจนถึงวันที่หมดอายุ

ขณะเดียวกัน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ออกประกาศแนวทางการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO โดยระบุว่ากรมเจ้าท่ากำลังออกประกาศยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง 2559 ในคืนวันที่ 11 พ.ค. เนื่องจากเห็นว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความและการบังคับใช้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้นชาวประมงยังคงสามารถออกเรือทำการประมงได้ตามปกติเช่นที่ผ่านมา สำหรับหนังสือคนประจำเรือประมงและใบแทนหนังสือคนประจำเรือประมงที่เจ้าหน้าที่ออกไป ให้แล้วก่อนหน้านี้นั้น ยังสามารถใช้ได้ ตามปกติ

ทั้งนี้ ระเบียบฉบับที่ถูกยกเลิกนี้สร้างความสับสนแก่ชาวประมง โดย นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จะทำให้เรือประมงทั่วประเทศไม่สามารถออกเรือได้ เนื่องจากไม่สามารถจัดทำหนังสือคนประจำเรือประมงแก่ลูกเรือครบทุกคนได้ทัน หากออกเรือไปก็จะกลายเป็นเรือผิดกฎหมายมีโทษปรับสูง 4-8 แสนบาท ขณะที่กลุ่มประมงพื้นบ้านก็ยังสับสนเช่นกันว่าเข้าข่ายต้องไปทำหนังสือคนประจำเรือประมงด้วยหรือไม่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยกเลิกระเบียบคุมเข้มซีแมนบุ๊ก". (13-05-2559). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 16-05-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/gov/431636