เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงชุมพรเผย เลี้ยงกุ้งก้ามแดง จำหน่ายเนื้อ ตลาดเปิดกว้างสร้างกำไรงาม

19 เมษายน 2559
3,850
ปัจจุบันกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดเป็นที่รู้จักและนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น ส่วนมากจะคุ้นเคยกันในการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นกุ้งสวยงาม แต่ระยะหลังมีการเลี้ยงเพื่อเป็นกุ้งเนื้อจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งได้ราคาดี ตลาดให้การยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้น มีผู้เลี้ยงและตลาดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงในแถบภาคใต้ตอนบนอย่างจังหวัดชุมพร ซึ่งมีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเฉพาะกิจขึ้น เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาแนวโน้มทางการตลาด ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มที่ดี และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ โดยมีสมาพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแห่งประเทศไทยคอยดูแลอย่างมีระบบ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. นายพิจิตร ศรีสุวรรณ ผู้เลี้ยงและเพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดงจำหน่าย ในพื้นที่ ม.3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้นำในการริเริ่มเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อจำหน่ายเนื้อในจังหวัดชุมพร ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันกุ้งก้ามแดงเป็นที่รู้จักของผู้เลี้ยงกุ้งเองและผู้บริโภคกลุ่มต่างๆมากขึ้น มีทั้งเลี้ยงเพื่อความสวยงาม และเลี้ยงเพื่อจำหน่ายกุ้งเนื้อ ซึ่งในจังหวัดชุมพร การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อจำหน่ายเนื้อเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จัก แต่ก็มีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า การจัดการในการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ถ้าศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ส่วนแนวโน้มและทิศทางการตลาดก็กำลังเปิดกว้าง มีตลาดรองรับอยู่ทั่วประเทศ และมีสมาพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแห่งประเทศไทยคอยรองรับและให้คำแนะนำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันราคากุ้งไซส์ใหญ่จะสูงถึงราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาท สามารถสร้างกำไรให้ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมหารือถึงการขยายการตลาดให้เปิดกว้างและแน่นอนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงแนวทางในการรวมกลุ่มเพื่อส่งกุ้งให้กับสมาพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแห่งประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในพื้นที่เป็นอย่างดี ได้ข้อสรุปว่าอนาคตตลาดกุ้งก้ามแดงในพื้นที่จังหวัดชุมพรจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแน่นอน
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิจิตร ศรีสุวรรณ. สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559.