เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงศรีสะเกษ เตือนภัยการเพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำในสถานการณ์ภัยแล้ง

07 เมษายน 2559
3,286
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมปรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ลุกลาม รุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2558 และต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2559 ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงไปอีก ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร จึงควรมีการวางแผนการเลี้ยง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการตายของปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ
นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษได้แจ้งเตือนและแนะนำเกษตรกรให้เตรียมการปรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปลายเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ให้ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึมหรือจัดทำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ นอกจากนี้ให้ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียเร็ว ควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำเนื่องจากมีผลกระทบกับการกินอาหารและการเจริญเติบโต และจัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่างๆของสัตว์น้ำ เฝ้าระวังการเจ็บป่วย การตาย หรือโรคระบาดสัตว์น้ำ หากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไขและรักษาได้ทันท่วงที ที่สำคัญควรมีการวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงดังกล่าว โดยทำการตากบ่อและตกแต่งบ่อเลี้ยงในช่วงดังกล่าวแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป ในกรณีที่เลี้ยงปลาในกระชัง บางพื้นที่มีระดับน้ำลดต่ำลง ขอให้ระมัดระวังพื้นกระชังปลาจะอยู่ใกล้พื้นดินใต้กระชัง ซึ่งมีมีคุณสมบัติของน้ำไม่เหมาะสมและอาจทำให้ปลาน๊อคตายได้ ขอให้ตรวจสอบปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ หากมีปริมาณน้ำลดลงมาก ขอให้ลดจำนวนการเลี้ยงปลากระชัง หรืองดเลี้ยงสักระยะหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการตายของปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ประมงอำเภอใกล้บ้านหรือที่สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-611939
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมเกียรติ กาญจนาคาร. ประมงจังหวัดศรีสะเกษ. สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2559.