เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พ่อเมืองอ่างทองขับรถเกี่ยวข้าวเปิดงาน

07 พฤศจิกายน 2561
2,424

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงาน “เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ ต.วังน้ำเย็น นวัตกรรมข้าว ชาวนาอัจฉริยะ” โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นาย วิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผู้นำท้องที่และผู้นำชุมชน เกษตรกรเข้าร่วมในโครงการนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการดำเนินการทำการเกษตรในรูปแบบของการ รวมกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่ม และพัฒนาการทำการเกษตร อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ่างทอง ในการผลิตสินค้ำ เกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้ำข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของ จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันจังหวัดอ่างทอง มีแปลงใหญ่ จำนวน 19 แปลง ประกอบด้วย ด้านข้าว จำนวน 6 แปลง ด้านพืช จำนวน 10 แปลง ด้านประมง จำนวน 2 แปลง และด้านปศุสัตว์ จำนวน 1 แปลง ครอบคลุมทั้ง7 อำเภอ แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มเกษตรกรทำไร่นำสวนผสมสมาชิกแปลงใหญ่ ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ตั้งแต่ ปี 2559จากนั้นนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการเจิมรถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นกำรสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ และทำการ "เกี่ยวข้าวนำแปลงใหญ่ ซึ่งทางกลุ่มได้จัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้ำ รุ่น Kubota DC-105X นำมาให้บริการแก่สมาชิกในกลุ่มฯ เพื่อลด ต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มฯ และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มฯ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :