เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงพลิกโฉมอุตสาหกรรมกุ้ง คสช. ไฟเขียว 92.7 ล้านดับวิกฤติ

25 มีนาคม 2559
1,498
กรมประมงเตรียมพลิกโฉม "อุตสาหกรรมกุ้งไทย" สู้วิกฤติอีเอ็มเอส หลังคชก.ไฟเขียวอนุมัติงบฯ 92.70 ล้านบาท
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้สถานการณ์โรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) เริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สาเหตุหลักของการเกิดโรค คือ เชื้อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอที่เติบโตและขยายพันธุ์ด้วยการใช้ของเสียที่สะสมอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งให้สามารถกำจัดของเสียได้ด้วยการดูดสารอินทรีย์ของเสีย และกุ้งที่อ่อนแอออกจากบริเวณที่สะสมกลางบ่อ เพื่อนำมาจัดการบำบัดข้างนอกบ่อเลี้ยง และนำน้ำที่กำจัดของเสียแล้วหมุนกลับไปใช้ในการเลี้ยงใหม่อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การจัดการเลี้ยงกุ้งในรูปแบบใหม่ เกษตรกรจำเป็นต้องลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างฟาร์ม กรมประมง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้ง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ประชุม คชก. มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว พร้อมอนุมัติวงเงิน 92.70 ล้านบาท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล แบ่งเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กู้ยืมเงินไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฟาร์มเลี้ยงให้เข้าสู่ระบบการจัดการฟาร์มที่มีระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนขนาดเล็ก 90 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และธนาคารของรัฐ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จำนวนไม่เกิน 1,000 ราย รายละไม่เกิน 1 ล้านบาทและเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการ จำนวน 2.70 ล้านบาททั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานฟาร์มให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตกุ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดต่างประเทศหันกลับมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กุ้งจากประเทศไทยเช่นเดิม โดย เกษตรกรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง โทร.0-2562-0552
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงพลิกโฉมอุตสาหกรรมกุ้ง คสช. ไฟเขียว 92.7 ล้านดับวิกฤติ". (25-03-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 25-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/208479