เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โชว์ศักยภาพหม่อนไหม ระดมคลัสเตอร์อีสานไทยซิลค์เจรจาการค้างาน Biff&Bil

15 มีนาคม 2559
2,384
นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยเกษตรกรคลัสเตอร์อีสานไทยซิลค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยครบวงจร 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ขอนแก่นนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง ปี 2559 (ครั้งที่ 34) หรือ Biff&Bil 2016 ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องหนังไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่ครบวงจร และเป็นเวทีทางการค้าที่ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและนักออกแบบ ได้ต่อยอดทางการค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งนี้ ในการนำเกษตรกรคลัสเตอร์อีสานไทยซิลค์มาร่วมงานครั้งนี้ จะสามารถเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มาร่วมเจรจาธุรกิจและจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการเปิดตลาดด้านหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักและเปิดตลาดให้กว้างขึ้น
สำหรับการรวมกลุ่มเกษตรกรคลัสเตอร์อีสานไทยซิลค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยครบวงจร ได้รับการส่งเสริมจากกรมหม่อนไหมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตหม่อนไหมให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกัน จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมในประเทศไทยที่มีจำนวนกว่า 70,000 ราย โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นสำคัญ

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยแบบครบวงจร ด้วยการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบกาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับความสามารถในด้านการผลิต ด้านนวัตกรรมและด้านความเชื่อมโยงเครือข่าย มีการสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SME ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนำร่องต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โชว์ศักยภาพหม่อนไหม ระดมคลัสเตอร์อีสานไทยซิลค์เจรจาการค้างาน Biff&Bil". (15-03-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 15-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/206988