เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประมงสุราษฎร์ฯ ร่วมกับศุลกากรเกาะสมุย สร้างมิติใหม่ เริ่มทดลองส่งออกกุ้งขาวมีชีวิตไปต่างประเทศ
15 มีนาคม 2559
2,836
ปัจจุบันประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็งรายใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของโลก และจากการคาดการของสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทย ที่คาดว่าการส่งออกกุ้งของไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2559 นี้ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในหลายๆพื้นที่มีการตื่นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเกษตรกรและผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยเลี้ยงกุ้งอยู่อย่างแพร่หลาย อย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยล่าสุดได้มีการเริ่มทดลองส่งออกกุ้งขาวมีชีวิตไปต่างประเทศแล้ว เพื่อทดสอบศักยภาพ และพัฒนาการในการเลี้ยงและการส่งออกกุ้งของประเทศไทย
โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจและปล่อยสินค้าส่งออกกุ้งขาวมีชีวิต ไปยังประเทศฮ่องกง ณ สนามบินนานาชาติเกาะสมุย จังวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการส่งออกกุ้งขาวมีชีวิตในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเริ่มทดลองส่งออกกุ้งขาวมีชีวิต เป็นครั้งแรก จุดประสงค์ก็เพื่อทดสอบดูอัตราการรอดชีวิตในเบื้องต้นของกุ้งขาว ความพึงพอใจของลูกค้า การยอมรับและความพึงพอใจของตลาด คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ โดยในการทดลองส่งออกครั้งนี้ เริ่มส่งออกเบื้องต้นเป็นจำนวน 490 กิโลกรัม
หากการทดลองส่งออกกุ้งขาวมีชีวิต ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและได้รับการยอมรับ เป็นที่พึงพอใจของตลาดในภาพรวม ก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการส่งออกกุ้งไทยอีกระดับหนึ่ง และช่วยให้ตลาดกุ้งไทยคึกคักและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกมากขึ้นอย่างแน่นอน
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พรศักดิ์ ศักดิ์ธานี . สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559.