เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016

11 มีนาคม 2559
3,669
จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมจัดงาน "มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016 Taksila Livestock Festival To AEC " ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กิจกรรมภายในงาน

1. กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน (วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๕9)

1.1 ประกวดโคเนื้อ ประเภทภายในหวัด จ านวน 2 รุ่น
1) โคเนื้อ เพศเมีย ลูกผสม บราห์มัน
2) โคเนื้อ เพศผู้ลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป

1.2 ประกวดโคเนื้อ ประเภททั่วไป สีเทา (เพศผู้-เมีย) จ านวน 4 รุ่น
1) ลูกโค อายุ 6-12 เดือน (CALF CHAMPION)
2) โครุ่น อายุ 12-18 เดือน (INTERMEDIA CHAMPION)
3) โคหนุ่ม-สาว อายุ 18-24 เดือน (JUNIOR CHAMPION)
4) โคเต็มวัย อายุ 2๔-36 เดือน (SENIOR CHAMPION)

1.3 ประกวดโคเนื้อ ประเภททั่วไป สีแดง (เพศผู้-เมีย) จ านวน 4 รุ่น
1) ลูกโค อายุ 6-12 เดือน (CALF CHAMPION)
2) โครุ่น อายุ 12-18 เดือน (INTERMEDIA CHAMPION)
3) โคหนุ่ม-สาว อายุ 18-24 เดือน (JUNIOR CHAMPION)
4) โคเต็มวัย อายุ 2๔-36 เดือน (SENIOR CHAMPION)

1.4 ประกวดกระบือ 3 รุ่น (เพศผู้,เมีย) วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕9)

1) กระบือรุ่น อายุ 1-2 ปี (ฟันน้ านม)
2) กระบือหนุ่ม-สาว อายุ 2-4 ปี (ฟันแท้ 1 คู่)
3) กระบือพ่อ-แม่พันธุ์อายุ 4 ปีขึ้นไป (ฟันแท้ ๒ คู่ขึ้นไป)

1.5 ประกวดกระบือ 2 รุ่น ประเภทภายในจังหวัด (เพศผู้,เมีย) วันที่ 27 มีนาคม ๒๕๕9)
1) กระบือหนุ่ม-สาว อายุ 2-4 ปี (ฟันแท้ 1 คู่)
2) กระบือพ่อ-แม่พันธุ์อายุ 4 ปีขึ้นไป (ฟันแท้ ๒ คู่ขึ้นไป

2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการปศุสัตว์ ได้แก่ (วันที่ 19-20 มีนาคม ๒๕๕9)

2.1 นิทรรศการมีชีวิต ได้แก่
1) การแสดงพันธุ์สัตว์ประเภท โคเนื้อ และกระบือ
2) การสาธิตท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์
3) การผลิตไบโอแก๊สจากมูลสัตว์

2.2 นิทรรศการโปสเตอร์ประกอบคำบรรยาย ได้แก่
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์
2) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ(ธคก.)
3) โครงการปศุสัตว์อินทรีย์
4) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5) เทคโนโลยีการผลิตโคและกระบือ
6) เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
7) โรคระบาดสัตว์และวัคซีนป้องกันโรคสัตว์
8) ความปลอดภัยทางอาหารด้านปศุสัตว์
9) มาตรฐานสินค้าปศุสัตว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมปศุสัตว์