เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯคาดราคาไข่ไก่ปี59ทรงตัว เตรียมถกเอกชน 16 ราย ควบคุมนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่

08 มีนาคม 2559
1,975
เกษตรฯคาดราคาไข่ไก่ปี 59 ทรงตัว เตรียมถกเอกชน 16 ราย กำหนดปริมาณนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่
นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ประชุมหารือประมาณการผลผลิตและตลาดไข่ไก่ ปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศ โดยปัจจุบันปริมาณการผลิตแม่ไก่ยืนกรงเฉลี่ยที่ 54.7 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 42.12 ล้านฟอง/วัน ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ คาดว่า ตลอดทั้งปี 2559 ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของไข่ไก่จะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ราคาไข่ไก่ค่อนข้างคงที่ มีความเหมาะสมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ขณะที่ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ราคาปรับตัวสูงขึ้นฟองละ 2.80 บาท และไข่ไก่ขายปลีกเบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 3.35 บาท โดยเป็นราคาที่มีความเหมาะสมและเกษตรกรยอมรับได้

สำหรับแผนการผลิตในปี 2560 จะต้องพิจารณาตั้งแต่ปีนี้ เนื่องจากต้องเตรียมการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ (P.S) โดยผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์จากเอกชนทั้ง 16 ราย ได้เสนอแผนนำไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ เข้าเลี้ยงรวมทั้งสิ้น 814,785 ตัว เพิ่มจากแผนนำเข้าปีที่แล้ว 684,878 ตัว หรือร้อยละ 19 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นปริมาณที่สูง โดยปริมาณการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัว จึงให้กรมปศุสัตว์ไปพิจารณาร่วมกับผู้ประกอบการทั้ง 16 รายดังกล่าว เพื่อกำหนดปริมาณนำเข้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กำหนดนโยบายฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้าต้องได้มาตรฐานฟาร์ม เพื่อเพิ่มศักยภาพแข่งขันการเปิดเสรีการค้าอาเซียน โดยให้กรมปศุสัตว์จัดทำแนวทางมาตรฐานฟาร์ม ว่าจะต้องมีระยะการปรับตัว ขนาดฟาร์ม และจำนวนการเลี้ยงขั้นต่ำที่ต้องได้มาตรฐานฟาร์มอย่างไร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ตามวิถีชาวบ้าน

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ว่า ปัจจุบันการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยยังไม่เข้าสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2557-2561 ที่มีเป้าหมายว่าใน ปี 2561 จะรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ให้ได้ 300 ฟอง /ปี /คน แต่ปัจจุบันการบริโภคยังอยู่ในระดับ 200 ฟอง /ปี /คน จึงต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค เพราะปัจจุบันทางการแพทย์ยืนยันว่ากรณีคนปกติทั่วไปสามารถบริโภคไข่ไก่ได้วันละ 1 ฟองในทุกวัน หากสามารถกระตุ้นให้ประชาชนบริโภคเพิ่มขึ้นได้ จะส่งผลให้ทิศทางการเลี้ยงไข่ไก่และความมั่นคงของเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯคาดราคาไข่ไก่ปี59ทรงตัว เตรียมถกเอกชน 16 ราย ควบคุมนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่". (08-03-2559).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 08-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/205822-