เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โฆษกกต.แจงกรณีสหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายการค้าใหม่ ไม่ได้มุ่งเจาะจงอุตสาหกรรมประมง หรือสินค้าไทยเป็นประเทศเดียว

29 กุมภาพันธ์ 2559
2,085
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวชี้แจงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act ค.ศ. 2015 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ว่ากฎหมายดังกล่าว มีผลบังคับใช้กับสินค้าที่เข้าสู่สหรัฐฯ จากทุกประเทศ ครอบคลุมหลากหลายมิติเกี่ยวกับการค้า ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมประมง และมิได้มีผลบังคับเฉพาะเจาะจงกับประเทศไทยหรือสินค้าจากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งของไทย
อีกทั้ง กฎหมายฉบับดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่ไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และมีกระบวนการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เพราะสินค้าไทยต่าง ๆ ที่สหรัฐฯ นำเข้าเสมือนได้รับการประกันว่าปราศจากปัญหาเรื่องแรงงาน

โดยจะเป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมเป็นผลดีกับภาพลักษณ์สินค้าด้วยอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ? สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับ โดยเฉพาะในภาคประมง และกล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายข้างต้นว่า ไทยมีเป้าหมายเดียวกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ และ หวังว่าหน่วยงานของสหรัฐฯ จะนำเอากฎหมายนี้ไปปฏิบัติด้วยความโปร่งใส เพื่อไม่ให้กลายเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โฆษกกต.แจงกรณีสหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายการค้าใหม่ ไม่ได้มุ่งเจาะจงอุตสาหกรรมประมง หรือสินค้าไทยเป็นประเทศเดียว".
(26-02-2559). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 29-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688521