เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยื่นดาบฟันโรงงานผิดไอยูยู กรอ.ให้อำนาจกรมประมงสั่งปิดถาวร-กฤษฎีกาชี้ช่องแก้ไขพรก

19 กุมภาพันธ์ 2559
2,453
โพสต์ทูเดย์ - อุตฯ รับลูกกฤษฎีกา เสนอแก้ พ.ร.ก.การประมง โอนอำนาจให้กรมประมงสั่งปิดโรงงานที่ทำผิดกฎไอยูยู
นายศักดา พันธุ์กล้า รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดภายหลังหารือกับกรมประมงกรณีการสั่งปิดโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ว่า แม้ว่า พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 จะให้อำนาจกรมประมงตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการสัตว์น้ำ และหากพบว่าโรงงานใดทำผิดกฎไอยูยูจะต้องส่งเรื่องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สั่งปิดโรงงานโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กรอ.ไม่สามารถสั่งปิดโรงงานประกอบกิจการสัตว์น้ำได้ถาวร เนื่องจากอยู่นอกเหนืออำนาจ พ.ร.บ.โรงงาน เพราะกฎหมายระบุว่าการสั่งให้ปรับปรุงหรือสั่งพักใบอนุญาตชั่วคราวไปจนถึงการปิดโรงงานนั้น จะกระทำได้เฉพาะกรณีที่โรงงานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย ซึ่งไม่รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย

ดังนั้น กระทรวงจึงเสนอให้ปรับปรุง พ.ร.ก.ประมง โดยให้กรมประมงมีอำนาจสั่งปิดโรงงานประกอบกิจการสัตว์น้ำที่ทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการทำกฎไอยูยูได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรงงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำมาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามข้อกำหนดของไอยูยู

นายศักดา กล่าวว่า กระทรวงยังเสนอให้มีการกำหนดและปรับปรุงคำจำกัดความโรงงานที่เกี่ยวกับกิจการประมงทุกประเภทไว้ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.ประมง เนื่องจากบัญชีแนบท้ายประเภทที่ 6 วงเล็บ 1-5 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานที่ทำประมงนั้น กำหนดเฉพาะโรงงานที่ทำประมงเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ครอบคลุมโรงงานเครื่องปรุงรสที่รวมไปถึงน้ำปลา โรงงานห้องเย็นที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโรงงานที่ทำประมงแต่ไม่มีการแปรรูปสัตว์น้ำ 717 แห่ง และมีโรงงานอีกนับพันแห่งทำประมงควบคู่กับการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานที่มีความเสี่ยงทำผิดกฎไอยูยูกระจายใน 23 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ราชบุรี ชลบุรี ชุมพร ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ยังไม่เห็นหนังสือของสำนักงานกฤษฎีกาที่เสนอให้แก้ไข พ.ร.ก.ประมง เพื่อให้อำนาจกรมประมงสั่งปิดโรงงานที่ทำผิดกฎไอยูยูแทน กรอ.

แหล่งข่าวจากกรมประมง เปิดเผยว่า หากจะให้กรมประมงมีอำนาจสั่งผิดโรงงานประมงที่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การประมง รมว.เกษตรฯ จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แก้ไขมาตราดังกล่าว เพื่อให้อำนาจมาอยู่ที่อธิบดีกรมประมง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยื่นดาบฟันโรงงานผิดไอยูยู กรอ.ให้อำนาจกรมประมงสั่งปิดถาวร-กฤษฎีกาชี้ช่องแก้ไขพรก". (17-02-2559). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 19-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=E6BBED20E8DFFB6C5C1447C576FC863B&pg=service