เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศให้เจ้าของเรือประมงที่ประสงค์ขายเรือมาลงทะเบียน

18 กุมภาพันธ์ 2559
4,291
ตามประกาศ ศปมผ.ให้ชาวประมงมายื่นขอคืนสิทธิ์นั้น ทำให้ชาวเรือประมงบางรายได้ยื่นเรื่องยกเลิกประเภทเรือ และได้เปลี่ยนจากการทำเรือประมงไปทำกิจการอย่างอื่นแทน ทั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศให้ชาวประมงเจ้าของเรือที่ประสงค์ขายเรือมาลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์กับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประชุมเปิดรับซื้อเรือประมง ตามมติคณะทำงานซื้อเรือประมงคืน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายให้เจ้าของเรือประมง ที่ประสงค์ขายเรือมาลงทะเบียน ตั้งแต่
วันที่ 5 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเรือประมงที่เข้าข่ายยื่นความจำนงค์ได้มีลักษณะดังนี้

1. เรือประมงที่ไม่มีทะเบียนเรือและอาชญาบัตร
2. เรือประมงที่มีทะเบียนเรือแต่ไม่มีอาชญาบัตร
3. เรือประมงที่มีทะเบียนเรือแต่ใช้เครื่องมือไม่ตรงตามอาชญาบัตร

ขณะนี้ได้มีเจ้าของเรือประมงมาแจ้งความจำนงค์ขายเรือให้กับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว จำนวน 10 ลำ เป็นเรือประมงที่ไม่มีทะเบียนเรือและอาชญาบัตรจำนวน 7 ลำ เรือประมงที่มีทะเบียนเรือแต่ไม่มีอาชญาบัตร จำนวน 3 ลำ โดยรับซื้อเรือประมงทุกชนิดไม่มีการกำหนดปริมาณรับซื้อ หลังจากมีการแจ้งความจำนงค์ขายเรือ ทางสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจะส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง โดยเรือประมงที่มีความประสงค์ขายเหล่านี้บางลำยังมีสภาพสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการได้ นอกเหนือจากการจมเป็นปะการังเทียม ซึ่งจะมีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบสภาพเรือประมง เพื่อเสนอคณะทำงานจัดซื้อเรือประมงคืนพิจารณาดำเนินการต่อไปสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้เจ้าของเรือประมงที่ประสงค์ขายเรือมาลงทะเบียนยื่นเอกสารประกอบดังนี้

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้เจ้าของเรือประมงที่ประสงค์ขายเรือมาลงทะเบียนยื่นเอกสารประกอบดังนี้

1. บัตรประชาชน (เจ้าของเรือ)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาทะเบียนเรือไทย
4. สาเนาใบอนุญาตใช้เรือ
5. สาเนาใบอนุญาต หรือ อาชญาบัตร ฉบับล่าสุด

เรียบเรียงโดย : อิษฎา วรรณจรุง. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์. สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2559.