เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกระดับมาตรฐานปลาร้าไทย

08 กุมภาพันธ์ 2559
2,847
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปลานิลของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 ตันต่อปี คิดเป็น 4% ของผลผลิตโลก ซึ่งเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่วนใหญ่จะใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ส่งออกเพียง 10% จากจำนวนฟาร์มเลี้ยงประมาณ 280,000 ฟาร์ม และมีจำนวนฟาร์มเพียง 1% ที่ได้รับมาตรฐานสินค้า GAP ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยกรมประมงได้มีมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety level) สำหรับฟาร์มที่ผลิตเพื่อบริโภคในท้องถิ่นด้วย
สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตปลานิล คือ การขาดลูกพันธุ์บางช่วงฤดูกาล ดังนั้น จึงต้องเร่งปรับปรุงพันธุ์ปลานิลที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทำฟาร์ม GAP ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ส่วนสถานการณ์การผลิตการค้าปลานิลในปี 59 นั้นคาดว่าจะไม่แตกต่างจากปี 58 เนื่องจากผลกระทบภัยแล้งต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการสินค้าปลานิล ได้มีการผลิตลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ 1.2 ล้านตัว และแนะนำเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งรวบรวมรายชื่อโรงงานผลิตปลาร้าที่ขาดแคลนวัตถุดิบ เพื่อเป็นข้อมูลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้เลี้ยง เพื่อนำไปกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปลาร้า.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยกระดับมาตรฐานปลาร้าไทย". (08-02-2559). ไทยรัฐ.: สือบค้นเมื่อ 08-02-2559, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/574159