เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สหรัฐเข้มนำเข้ากลุ่ม Catfish ประมงเตือนผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับกฎใหม่

27 มกราคม 2559
2,944
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ชนิดของปลากลุ่ม Catfish ใน Order Siluriforme จากองค์การอาหารและยา หรือ FDA (Food and Drug Administration) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไปอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของหน่วยบริการด้านความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร FSIS (Food Safety and Inspection Service) ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ USDA (US Department of Agriculture)
โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา USDA ได้มีการออกกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ (Final Rule) เกี่ยวกับการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes ที่รวมถึง Catfish ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ประเทศที่มีการส่งออกปลาในกลุ่ม Catfish ไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งในปัจจุบันและประสงค์จะคงการส่งออกต่อไป จะต้องยื่นเอกสารคำร้อง และระบุบัญชีรายชื่อโรงงานที่มีการส่งออก พร้อมระบุหมายเลขรับรองโรงงาน และชื่อที่อยู่ของโรงงาน รวมทั้งเอกสารที่แสดงถึงหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลโรงงานผู้ผลิตที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ USFDA ในส่วนของการควบคุม GMP, HACCP, SOPs และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ FSIS จะประกาศรายชื่อประเทศที่จะส่งออกได้เมื่อได้ประเมินเอกสารจากประเทศผู้ยื่นคำร้อง ภายใน 1 มีนาคม 2559 นี้ โดย FSIS จะแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม และจะดำเนินการประกาศรายชื่อประเทศให้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส่งออกได้ โดยสหรัฐอเมริกาจะห้ามการนำเข้าจากประเทศที่ไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้ได้กล่าวถึงการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes ซึ่งประกอบด้วย 36 วงศ์ (Familie) โดยปลาที่ประเทศไทยมีการส่งออกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 วงศ์ ประกอบด้วย วงศ์ปลากด (Bagridae) วงศ์ปลาดุก (Clariidae) วงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) และวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae)

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการส่งออกสินค้าปลาใน Order Silurformes ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาทุกรายได้โปรดแจ้งความประสงค์การส่งออกสินค้าปลาในกลุ่มดังกล่าว มายังกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) กรมประมง ทางอี-เมล์ bkkinspector@gmail.com ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2558-0142 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สหรัฐเข้มนำเข้ากลุ่ม Catfish ประมงเตือนผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับกฎใหม่". (26-01-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 27-01-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/199202