เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คนเลี้ยงกุ้งสุพรรณครวญ ปลุกผี ม.9 ห้ามใช้น้ำเค็ม

25 มกราคม 2559
3,390
มาตรการห้ามใช้น้ำเค็มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เพราะก่อให้เกิดภาวะมลพิษทั้งทางน้ำและในพื้นดิน เป็นที่รู้จักกันดีในนาม มาตรา 9 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีมาตั้งแต่ปี 2541 และเกษตรกรต่อสู้เรียกร้องมายาวนาน ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีมาตรการผ่อนปรนมาตลอด เนื่องจากการศึกษาร่วมกันของหลายฝ่ายตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องผลกระทบที่ชัดเจน
แต่ล่าสุด กลับมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี มีเนื้อหาระบุให้เกษตรกรต้องจับสัตว์น้ำให้แล้วเสร็จใน 120 วัน นับตั้งแต่ออกประกาศ ก่อให้เกิดข้อกังขามากมายกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เผยว่า การออกคำสั่งเช่นนี้ ไม่ทราบว่าผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี มีความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากน้อยเพียงไร เพราะสัตว์น้ำหลักๆทั้งส่งออกและบริโภคในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลานิล รวมถึงปลาอื่นๆ ล้วนจำเป็นต้องอาศัยน้ำเค็มในกระบวนการเพาะเลี้ยงทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ถ้าห้ามเช่นนี้จะเกิดผลกระทบมหาศาลต่อทั้งเกษตรกรเองและรายได้ของประเทศจากการส่งออก

"เท่าที่ทราบคำสั่งเดียวกันนี้ได้ถูกประกาศไปแล้วกว่า 30 จังหวัด แต่ดูเหมือนสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะมีการเลี้ยงหลากหลาย ทั้งกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลากะพง ปลานิล ฯลฯ เฉพาะกุ้งขาว มีผู้มาขึ้นทะเบียนกับกรมประมงแล้วเกือบ 1,000 ราย ไม่นับรวมผู้เกี่ยวข้องอีกหลายพันชีวิต ส่วนพื้นที่อื่นทางเหนือหรืออีสานก็ห่างทะเล และพื้นที่ส่วนหนึ่งก็มีความเค็มใต้ดินอยู่แล้ว จึงไม่เป็นปัญหานัก"
นายประกอบ เผยด้วยว่า ผลการศึกษาที่ผ่านมา จากการวิจัยร่วมกันของหลายหน่วยงาน ยังไม่มีเอกสารวิชาการใดๆที่สามารถชี้ชัดได้ว่าเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ทางสมาคมฯ จึงได้ทำหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรี และได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ในระยะเวลา 6 เดือน แต่คณะกรรมการฯยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ มีการขอขยายเวลามาเป็นระยะ ผลสรุปยังไม่ออกมา แต่ปรากฏว่าทางจังหวัดสุพรรณ-บุรีกลับมีประกาศมาถึงเกษตรกรได้อย่างไร
"หากมีประกาศห้ามครบทุกพื้นที่ ไม่เพียงจะสร้างผลเสียกับประเทศชาติมหาศาล เพราะมูลค่าส่งออกกุ้งขาวจากแถบภาคกลางมีนับพันล้านบาท ยังจะสร้างความเสียหายภาพรวมทั้งระบบ ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกว่าแสนล้านบาท เรื่องไอยูยู แรงงานเถื่อน เราก็ส่งออกแทบจะไม่ได้อยู่แล้ว ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาซ้ำเติมเกษตรกรอีก".
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คนเลี้ยงกุ้งสุพรรณครวญ ปลุกผี ม.9 ห้ามใช้น้ำเค็ม". (21-01-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 25-01-2559, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/565415