เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นครศรีฯ เตรียมหญ้าแห้งแจกจ่ายเกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ช่วงภัยแล้ง

25 มกราคม 2559
961
นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการเตรียมการรับภัยแล้งว่าผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช จัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 ให้ศูนย์อาหารสัตว์ที่ 8 เตรียมหญ้าแห้ง 10,000 ฟ่อน ไว้แจกจ่ายเกษตรกรนำไปเลี้ยงโค กระบือ ที่ไม่มีหญ้ากิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนที่โรคที่มากับภัยแล้ง ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสัตว์ ระมัดระวังดูแลเรื่อง อาหารและน้ำ ให้สัตว์กินเป็นพิเศษ
ส่วนเรื่องแปลงใหญ่ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนปศุสัตว์เป็นเรื่องโคเนื้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการเกษตรแปลงใหญ่ที่ อ.สิชล เลี้ยงโคจำนวนมาก กรมปศุสัตว์จัดสรรงบประมาณจำนวนมาก จัดซื้อถังใส่น้ำและใส่สิ่งของต่างๆ สำนักงานปศุสัตว์ จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการแล้ว

นายไสว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีโรคปากเท้าเปื่อยเกิดขึ้นในหลายอำเภอของ จ.นครศรีธรรมราช และโรคนี้ได้หายจากพื้นที่ไปแล้ว คิดว่าไม่น่าจะเกิดซ้ำอีกในช่วงหน้าแล้งนี้ หากเกิดขึ้นสามารถรับมือได้ จ.นครศรีธรรมราช เลี้ยงโคกว่าแสนแปดหมื่นตัว มีเวชภัณฑ์พร้อมดูแลสัตว์เล็กสัตว์ของเกษตรกร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นครศรีฯ เตรียมหญ้าแห้งแจกจ่ายเกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ช่วงภัยแล้ง". (24-01-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 25-01-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000008231