เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ออกแอปแก้ประมงเถื่อน

22 มกราคม 2559
2,603
ออกแอปแก้ประมงเถื่อน ศุลกากรออกแอปแก้ประมงเถื่อน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูล
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรและกรมประมงร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ แอนตี้ ไอยูยู ฟิชชิ่ง เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูล ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู ฟิชชิ่ง) อย่างเข้มงวด เพื่อให้การทำการประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าว มีรูปแบบการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อเผยแพร่สำหรับบุคคลที่สนใจ ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ ส่วนที่สอง เป็นข้อมูลที่จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2 ส่วน คือส่วนแรกสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อค้นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พิธีการเฉพาะ คู่มือการปฏิบัติงานร่วมระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง แผนผังการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ พิกัดอัตราศุลกากร เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่หน้างานของกรมศุลกากรและกรมประมงสามารถใช้ตรวจสอบรายชื่อเรือที่ผิดกฎหมาย รายชื่อเรือที่แจ้งเข้า รายชื่อสินค้าสัตว์น้ำ รายชื่อผู้ประกอบการ ใบอนุญาต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังอยู่ระหว่างการทำแอปพลิเคชั่นของการนำเข้าสินค้าทุกประเภท เพื่อใช้ตามด่านศุลกากร 48 แห่งทั่วประเทศ สำรวจการนำเข้าสินค้าของแต่ละด่านว่ามีการนำเข้าสินค้าอะไรมากที่สุด เพื่อจัดทำพิกัด อัตราภาษี แหล่งกำเนิดสินค้า ราคาสำแดง ใส่ไว้ในแอปพลิเคชั่นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยังเป็นการลดการใช้ดุลพินิจการของเจ้าหน้าที่ให้ลดลงด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ออกแอปแก้ประมงเถื่อน". (20-01-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 22-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/374420