เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กสอ.ร่วมสร้างงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรม

10 มิถุนายน 2562
2,633

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยในงาน Research Connect ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ว่า กสอ. ได้ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหิดล สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ขยายผลการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถรองรับกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนา และเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ภายในงาน กสอ.ยังได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยใน 6 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย สาขาเกษตรและอาหารแปรรูป การแพทย์และสุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์และดิจิทัล ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน


อย่างไรก็ตาม กสอ.เชื่อมั่นว่าการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดการจับคู่งานวิจัยระหว่างผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีและผู้มีเทคโนโลยี จนนำไปสู่การเจรจา การตกลงใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของงานวิจัย การลงทุนร่วมกัน ตลอดจนการซื้อขายไอเดีย เทคโนโลยี หรือสิทธิบัตร 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :