เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ปลุกกระแสไก่พื้นเมือง

15 มกราคม 2559
3,070
นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงกันทั่วไป ปัจจุบันมีประมาณ 72.41 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 2.35 ล้านครัวเรือน มีการบริโภคทั้งประเทศรวมกันกว่า 243.30 ล้านตัว/ปี มูลค่าประมาณ 25,304 ล้านบาท/ปี รวมทั้งยังเลี้ยงเป็นไก่ประกวดและสำหรับการแข่งขัน ซึ่งทำให้ราคาเพิ่มขึ้นถึง 10-100 เท่า โดยจากการสำรวจทางวิชาการพบว่า ทั่วประเทศมีไก่พื้นเมืองดั้งเดิมมากมาย เช่น จ.พิษณุโลก มีไก่เหลืองหางขาว หรือไก่ชนนเรศวร จ.สุโขทัย มีไก่ประดู่หางดำ หรือไก่พ่อขุน จ.อุตรดิตถ์ มีไก่เขียวหางดำ หรือไก่พระยาพิชัย เป็นต้น
กรมปศุสัตว์ จึงร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปาง จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการเป็นสินค้าส่งออกที่จะนำรายได้เข้าประเทศในอนาคต

โดยภายในงานดังกล่าว จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดไก่พื้นเมือง 8 สายพันธุ์ การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การประลองชนไก่ การแข่งขันสานสุ่มไก่ การสาธิตและการแข่งขันปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง การสัมมนาวิชาเรื่อง "ไก่พื้นเมืองไทย มรดกไทย สู่ตลาดโลก" และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองมากมาย จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเดินทางมาร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคมนี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ปลุกกระแสไก่พื้นเมือง". (14-01-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 15-01-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/197272