เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โครงการวันแพะ-แกะ ปัตตานี ครั้งที่ 1 ปี 2559

28 มกราคม 2559
3,467
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ เขต 9 ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย และสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะปัตตานี จำกัด จัดโครงการ วันแพะ-แกะ ปัตตานี ครั้งที่ 1 ปี 2559 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00-16.00 น. ณ สนามข้างโรงแรมปาร์ควิว ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง ประธานสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะปัตตานี จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะปัตตานี จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ เขต 9 และสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย จัดโครงการวันแพะ แกะ ปัตตานี ครั้งที่ 1 ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงแพะ-แกะ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยง การจัดการฟาร์มเพื่อให้แพะ-แกะมีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่อเป็นการร่วมกันหาแนวทางในการจัดระบบการตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป มีการจัดเวทีเสวนา เพื่อร่วมกันระดมความคิดระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงแพะ-แกะในอนาคต และการจัดประกวดแพะแกะ เพื่อประกวดแพะ-แกะของเกษตรกรที่มีลักษณะดีเหมาะสมใช้ปรับปรุงขยายพันธุ์มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ การประกวดและสาธิตการแปรรูป เช่น การแข่งขันการทำอาหารมาจากเนื้อแพะ-แกะการสาธิตการทำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะแกะ และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เป็นต้น และการจัดประมูลแพะแกะพันธุ์ดีเพื่อเป็นช่องทางหารายได้เป็นทุนดำเนินการแก่สหกรณ์/สมาคมฯ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงแพะ-แกะมีพันธุ์แพะ-แกะพันธุ์ดี ไว้ปรับปรุงฝูงให้ดียิ่งขึ้น และขอเชิญชวนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ แกะ ส่งแพะ แกะเข้าประกวด หรือเกษตรกรที่สนใจศึกษาการเลี้ยงแพะ แกะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กำหนดการ วันแพะ-แกะ ปัตตานี ครั้งที่ 1
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00น.-16.00 น. ณ สนามข้างโรงแรมปาร์ควิว ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

07.00 - 09.00 น. - ลงทะเบียน แพะ-แกะ ที่เข้าประกวด
- ลงทะเบียน การประกวดเมนูอาหาร แพะ-แกะ
09.00 - 12.00 น. - ประธานเครือข่ายแพะ-แกะ เขต 9 กล่าวเปิดงานแพะ-แกะ ปัตตานี
- ประกวดแพะ-แกะ
- ประกวดเมนูอาหาร แพะ-แกะ
12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 - 15.00 น. - ประกาศผลการประกวดแพะ-แกะ และมอบรางวัล
- ประกาศผลการประกวดเมนูอาหารแพะ-แกะ และมอบรางวัล
16.00 น. ปิดงาน


เรียบเรียงโดย : สิทธิโชค กุลสุข เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง. สัมภาษณ์, 04 มกราคม 2559.