เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาอีสานอัดฟางข้าว เก็บเป็นเสบียงอาหารโค กระบือ ช่วงหน้าแล้ง

12 มกราคม 2559
5,475
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จสิ้นแล้ว เกษตรกรชาวนาภาคอีสาน จะพากันนำฟางข้าวมาอัดก้อน เพื่อสำรองไว้เป็นเสบียงอาหารเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่หญ้าสดตามธรรมชาติขาดแคลน จึงทำการอัดก้อนฟางข้าวเตรียมเก็บไว้เป็นเสบียงอาหารสัตว์ ซึ่งง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บ ซึ่งนอกจากจะเตรียมไว้สำหรับโค กระบือ ของตนเองแล้ว ยังสามารถเก็บไว้เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย
นางกอบใจ แก่นคำ เกษตรกร ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ว่า หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จสิ้นแล้ว ตนและเพื่อนบ้านในระแวกนี้ จะพากันนำฟางข้าวมาอัดเป็นก้อน เพื่อเตรียมไว้เป็นเสบียงอาหาร วัว ควาย ในหน้าแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่หญ้าสดตามธรรมชาติขาดแคลน จึงต้องมีการอัดก้อนฟางเตรียมเก็บไว้เป็นเสบียงอาหารสัตว์ช่วงหน้าแล้ง ง่ายต่อการขนย้าย จัดเก็บสะดวก เก็บได้ปริมาณมากกว่าการกองรวมๆกันไว้ ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งนอกจากจะเตรียมไว้สำหรับวัว ควายของตนเองแล้ว ยังสามารถเก็บไว้เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมได้ดี อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับต้นทุนของการอัดฟางข้าวเพื่อเตรียมเป็นอาหารสัตว์นั้นจะตกอยู่ที่ก้อนละ10-15 บาท ขนาด 1 เมตร x 50 ซม. ราคาขายก้อนละ 25-30 บาท แต่ในช่วงหน้าแล้งที่ขาดแคลนมาก ราคาขายสูงถึง35-40 บาท ซึ่งฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง สามารถนำมาผสมร่วมกับข้าวโพดหรือนำมาผสมกับใบพืชตระกูลถั่วซึ่งมีโปรตีนสูง สามารถเพิ่มปริมาณอาหารเลี้ยงสัตว์ได้และฟางข้าวมีอัตราการย่อยต่ำ ทำให้อยู่ในกระเพาะสัตว์เลี้ยงได้นาน ประกอบกับช่วงนี้ มีการเลี้ยงโคกระบือกันเพิ่มขึ้น เนื่องจากขายได้ราคาดี ทำให้มีการรับซื้อก้อนฟางข้าวมากขึ้น เพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ในหน้าแล้งที่ขาดแคลนหญ้าสด ตามธรรมชาติและอาหารเลี้ยงสัตว์มีราคาแพง
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กอบใจ แก่นคำ, สัมภาษณ์, 08 มกราคม 2559.