เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เข้าชมฟรี

30 ธันวาคม 2558
3,079
ปีใหม่นี้ ฟาร์โคนมไทย-เด็นมาร์คเปิดเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เข้าชมฟรี". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.dpo.go.th/?p=9859