เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้เชี่ยวชาญการตลาด แนะนำ พื้นที่สุราษฎร์ฯ-กระบี่แนะนำ สถานการณ์ราคากุ้งกุลาดำมีแนวโน้มดีขึ้นช่วงต้นปี 59

04 มกราคม 2559
1,026
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งกันอย่างแพร่หลายทั้งเกษตรกรรายใหญ่และรายย่อย เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ ที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล และเป็นอาชีพที่ได้ผลกำไรสูงหากประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยอีกหลายประการที่เกษตรกรควรคำนึงถึง ทั้งในส่วนของเรื่องการจัดการฟาร์มในขั้นตอนต่างๆ การคัดเลือกสายพันธุ์ และการควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ และปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในการเลี้ยงกุ้ง ก็คือการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนและเพื่อให้ได้ผลประกอบการที่คุ้มค่ากับการลงทุน
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ได้สอบถามไปยัง คุณศิรินทร์รัตน์ จันทแก้ว คุณศิรินทร์รัตน์ จันทแก้ว นักวิชาการและนักส่งเสริมการตลาดด้านการเลี้ยงกุ้ง บริษัท TRF FEED MILL CO.LTD. ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในพื้นที่จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่่ มานานกว่า 6 ปี โดยคุณศิรินทร์รัตน์ จันทแก้ว จะทราบถึงสถานการณ์ราคากุ้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ตอนบน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคากุ้ง เช่นภาวะการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ การปรับราคาขึ้นลงในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคุณศิรินทร์รัตน์ จันทแก้ว ได้ให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมเลี้ยงกุ้ง 2 ประเภท คือกุ้งกุลาดำ และกุ้งแชบ๊วย ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่การการลงทุนในเบื้องต้น พฤติกรรมในการกินอาหาร และระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละบ่อ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่ยาวนานกว่า แต่การลงทุนในช่วงแรกจะต่ำกว่ากุ้งแชบ๊วย เนื่องจากความหนาแน่นในการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจะปล่อยลูกพันธุ์ลงเลี้ยงในบ่อไม่หนาแน่นมากเหมือนกุ้งแชบ๊วย และผลดีที่ตามมาก็คือ การจัดการในการให้อาหาร และการควบคุมโรค จะจัดการได้ง่ายกว่าการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย และในช่วงต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ คาดว่ากุ้งกุลาดำมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีกว่า
คุณศิรินทร์รัตน์ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ไปจนถึง ช่วงต้นปี พ.ศ 2559 การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จะมีทิศทางและแนวโน้มการตลาดที่ดีกว่าการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย โดยเฉพาะตลาดในพื้นที่และตลาดภายในประเทศ โดยในช่วงปลายปีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ส่วนใหญ่ ต้องเผชิญกับปัญหามรสุม และสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงทำให้การควบคุมโรคและการดูแลจัดการค่อนข้างยากลำบาก แต่สำหรับเกษตรกรที่มีการจัดการที่ดีจนสามารถจับกุ้งจำหน่ายได้ในช่วงต้นปี ราคากุ้งกุลาดำ จะมีแนวปรับตัวสูงขึ้น และดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะตลาดในประเทศและตลาดในพื้นที่ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีน โดยราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักตัวของกุ้งด้วย เกษตรกรจึงควรควบคุม จัดการดูแลให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และที่สำคัญควรมีการเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดที่จะเข้ามารบกวนด้วย เพื่อให้ผลประกอบการ เป็นไปตามที่ต้องการและได้ผลกำไรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศิรินทร์รัตน์ จันทแก้ว. สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2558.