เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดรับขึ้นทะเบียนแรงงานประมงต่างด้าว

23 ธันวาคม 2558
2,699
ปัจจุบันประเทศไทยมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมประก้มงก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่นิยมใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทย มีทั้งแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และแรงงานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และเนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียนหรือ AEC สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีเปิดรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหรับผูประกอบการด้านประมงทั้ง เจ้าของเรือประมง หรือผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำทะเล สามารถนำแรงงานต่างด้าวในความดูแลของท่านมาขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398049-50
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อภิญญา เรณูนวล. สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2558.