เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกิจการประมงครั้งที่2

27 พฤศจิกายน 2558
2,369
กรมการจัดหางาน เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง 22 จังหวัด ครั้งที่ 2 ถึง 30 ม.ค. 59
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ใน 22 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดชายทะเลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 58 - 30 ม.ค. 59 โดยนับตั้งแต่วันที่ 2 - 23 พ.ย. มีนายจ้าง1,231 ราย ใน 22 จังหวัด พาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 3,876 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 2,306 คน ลาว 66 คน และกัมพูชา 1,504 คน

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ในกิจการประมงทะเลรีบพาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 22 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ภายในวันเวลาที่กำหนด หากพ้นกําหนดนายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีความผิดปรับตั้งแต่ 10,000 ? 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทํางานจะมีความผิดจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ตั้งแต่2,000 ? 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกิจการประมงครั้งที่2". (26-11-2558). sanook.: สืบค้นเมื่อ 27-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://news.sanook.com/1905826/