เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เชียงรายคุมเข้มไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

30 พฤศจิกายน 2558
4,298
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายคุมเข้มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกราย ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเพิ่มมาตรการเข้มงวดการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทุกชนิด พร้อมประกาศจากจังหวัดบังคับให้ทุกอำเภอต้องเข้มงวด
นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าตาม ที่ยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และในบางประเทศแถวทวีปเอเชีย เช่น ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีมาตรการทำลายสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สุขภาพร่างกายสัตว์ปีกอ่อนแอลงง่ายต่อการติดเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย และไวรัส เพื่อเป็นการวางระบบมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเมียร์มาร์และสปป.ลาว และเป็นเส้นทางนกอพยพหนีอากาศหนาว จึงออกประกาศเพื่อให้เข้มงวดการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
1. หากผู้ใดพบเห็นสัตว์ปีกจำพวก ไก่ เป็ด ห่าน และนกที่ป่วย/ตาย หรือซากสัตว์ดังกล่าว ตามพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ลำน้ำสาธารณะ ถนน ฯลฯ ให้แจ้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (อาสาปศุสัตว์, อาสาสมัครสาธารณสุข) ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์/สาธารณสุข/ปกครองและสำหรับนกอพยพ หรือนกธรรมชาติ ป่วย/ตาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยาน หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการอนุรักษ์พื้นที่ 15 และห้ามมิให้สัมผัสสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกที่ป่วย/ตาย ดังกล่าว โดยมิได้ป้องกันตนเอง เช่น การสวมถุงมือ การใช้ผ้าปิดจมูก เป็นต้น
2. ห้ามผู้ประกอบการหรือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ซื้อขาย ชำแหละ สัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก ที่ป่วย/ตาย โดยไม่ทราบสาเหตุไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือทิ้งซากสัตว์ปีกในที่สาธารณะ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ลำน้ำ สาธารณะ หรือถนน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดจากการกระทำดังกล่าว หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 8 วรรค สอง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ห้ามบริโภคสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรบริโภคสัตว์ปีกและไข่จากสัตว์ปีกที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น
4. ให้ทุกอำเภอสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบ สอดส่อง และดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามข้อ 2 ของประกาศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
5. หากมีข้อสงสัย หรือขนคำแนะนำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกแห่ง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-71-1604 ต่อ 13
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พืชผล น้อยนาฝาย. นายสัตวแพทย์ชำนาญการ. สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2558.