เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์รับลูกบิ๊กตู่ยกชั้นรีดนมคุณภาพ

23 พฤศจิกายน 2558
1,958
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์โคนม 3แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ.สระบุรี สหกรณ์โคนมปากช่อง จ.นครราชสีมา และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตน้ำนมและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้งบประมาณ 900 ล้านบาท โดยเงินที่สนับสนุนโครงการจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร และแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายอยุทธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ 3 สหกรณ์จะร่วมดำเนิน 4 กิจกรรม คือ 1.การรปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร โดยปรับปรุงโรงเรือนใหม่ติดตั้งระบบรีดแบบ ไปป์ไลน์ และคูลลิ่งแทงค์ ส่งน้ำนมโดยระบบรถขนส่งน้ำนมถึงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 2.พัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงโคสาวทดแทน โดยสหกรณ์สร้างฟาร์มเลี้ยงโคนมทดแทน และรับซื้อลูกโคเพศเมียหย่านมที่เกิดในฟาร์มเกษตรกรในโครงการมาเลี้ยงดูอย่างได้มาตรฐาน เพื่อลดภาระและต้นทุนในการเลี้ยงโคเล็ก เพื่อผลิตโคสาวตั้งท้องที่มีคุณภาพดี และขายโคสาวตั้งท้องกลับคืนแก่เกษตรกร 3.จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารและปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ 500 ไร่ มีการสร้างโรงงานผลิตอาหารผสมครบส่วน โดยสหกรณ์จำหน่ายและจัดส่งให้ถึงฟาร์มเกษตรกรในโครงการ และ 4.รวบรวมน้ำนมดิบและลดต้นทุนโลจิสติก (Logistic) ในการขนส่ง สหกรณ์จัดซื้อรถขนส่งน้ำนมดิบ เพื่อวิ่งรับน้ำนมดิบจากคูลลิ่งแทงค์ของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งและสหกรณ์ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

นายวัลลภ รุ่งเรือง ประธานสหกรณ์โคนมปากช่อง กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของน้ำนมโคของฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และหวังว่าในอนาคตรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังสหกรณ์ขนาดกลางและเล็กอีกกว่า 20 สหกรณ์ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์รับลูกบิ๊กตู่ยกชั้นรีดนมคุณภาพ". (20-11-2558). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 23-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1448002656