เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดตราด กำหนดจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10

23 พฤศจิกายน 2558
2,111
(10 พ.ย. 58) นายสุพล สินไชยกิจ ประธานจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10 กล่าวระหว่างการแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10 ว่า ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ร่วมกับสหกรณ์กุ้งตราด จำกัด จังหวัดตราด โดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กำหนดจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรในเรื่องของการผลิตกุ้งที่ถูกสุขอนามัยตามโครงการอาหารปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งระหว่างเกษตรกรด้วยกัน มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปัจจัยในการผลิตกุ้ง กิจกรรมการปล่อยพันธุ์กุ้งลงสู่คลองบางพระ การแสดงปลาประจำจังหวัดตราด "ปลากระรังจุดฟ้า" โดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด การแสดง "ปลากะรังหน้าหนู" ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด สามารถเพาะพันธุ์ได้ รวมทั้งกิจกรรมสังสรรค์ "สารสัมพันธ์มิตรภาพคนกุ้งตราด"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด