เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รองปลัดกษ.ลงพื้นที่ติดตามแก้ประมงIUU

19 พฤศจิกายน 2558
2,579
รองปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาประมง IUU ตรวจสอบศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก สมุทรสาคร
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา IUU-Fishing ของกรมประมง จังหวัดสมุทรสาคร ว่า จากรายงานการปฏิบัติงานจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก Port In-Port Out Control Center (PIPO) จ.สมุทรสาคร พบว่า ได้มีการตรวจสอบเรือประมงที่จะเข้าออกทะเลอย่างเข้มงวด โดยเรือที่จะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออกได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง 13 รายการ ตั้งแต่ทะะเบียนเรือ จนถึงระบบติดตามเรือ VMS ส่วนปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 58 มีปริมาณสัตว์น้ำ 97,068,630 กิโลกรัม รวมมูลค่า 2,148,842,982 บาท


สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการต่อไป คือ การบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การเข้ามาของแรงงานประมงต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รองปลัดกษ.ลงพื้นที่ติดตามแก้ประมงIUU". (17/11/2558). news.sanook.com.: สืบค้นเมื่อ 19-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://news.sanook.com/1900978/