เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 แนะวิธีการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์

20 พฤศจิกายน 2558
1,237
ปัจจุบันประเทศไทยมีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์สี่เท้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรควรกำจัดโรคนี้ให้หมดไป แต่ด้วยสภาพการเลี้ยงในพื้นที่ชนบทมักเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ และปล่อยปละละเลยในการจัดการด้านสุขภาพ อาทิเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย หรือการเลี้ยงโดยการขังคอกหรือโรงเรือนที่มักจะเลี้ยงแบบหนาแน่นอาจทำให้เกิดการหมักหมมของโรคปากและเท้าเปื่อยได้เช่นเดียวกัน
คุณรัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 ได้ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์สี่เท้า ได้แก่
1.เกษตรกรควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ โดยช่วงที่ควรฉีดวัคซีน คือ
-สัตว์ท้อง ควรฉีดวัคซีนในสัตว์ที่ตั้งท้องไม่เกิน 3 เดือน(สำหรับโค กระบือ) ส่วนแพะ แกะ และสุกรควรฉีดวัคซีนก่อนโปรแกรมการผสม เพราะสัตว์ที่ตั้งท้องจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้น้อยกว่าปกติแต่ไม่มีผลต่อการแท้งลูก
-ลูกสัตว์ ควรฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป
2.เกษตรกรควรทำความสะอาดโรงเรือนไม่ให้ชื้นและควรให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดโอกาสการหมักหมมของเชื้อโรค
3.เกษตรกรควรทำพื้นที่กักกันสำหรับสัตว์ใหม่ ในกรณีที่จะนำสัตว์ตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงในคอกรวมกับสัตว์ตัวอื่น ควรแยกเลี้ยงสัตว์ตัวใหม่ไว้ต่างหากก่อน เพื่อรอให้แน่ใจว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีโรคจึงค่อยนำมาเลี้ยงรวมกับสัตว์ตัวอื่น ๆ ในคอก
4.เกษตรกรควรเลือกซื้อสัตว์ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

ลักษณะอาการของโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์
- ระยะแรกสัตว์จะมีอาการเบื่ออาหาร ซึม เป็นไข้ มีเม็ดตุ่มใสที่เยื่อบุบริเวณช่องปาก ลิ้น หรือเหงือก น้ำลายยืดเป็นฟอง
- ระยะที่สอง เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปทั่วร่างกาย ผิวหนังที่เท้าบวมมีน้ำเหลืองขังอยู่ภายในแล้วแตกออกเป็นแผล มักพบที่บริเวณกีบเท้าหรือซอกกีบเท้า

หากสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงมีลักษณะอาการดังกล่าวหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ 038-027901 ในวันและเวลาราชการ
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รัตนา นึกเร็ว. สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2558.