เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลำปางจัดมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3

15 ธันวาคม 2558
2,079
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ จ.ลำปาง สภาเกษตรกร จ.ลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำปางกำหนดจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ม.ค. 2558 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง อนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์และการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ "ไก่พื้นเมือง มรดกไทย สู่ตลาดโลก" จากนักวิชาการกรมปศุสัตว์, นิทรรศการผลงานวิชาการ สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ประจำถิ่น และผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมือง, เวทีเสวนาระดมความคิดจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วประเทศ, การแสดงไก่พื้นเมือง ประกวดและแข่งขันไก่พื้นเมือง ไก่แจ้, การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์การเลี้ยงไก่, คลินิกปศุสัตว์ บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว รักษาพยาบาลสัตว์ทุกชนิด,การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับไก่ และการแสดงแสง สี เสียง ต่างๆ เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ลำปางจัดมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3". (16-11-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/188633