เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เร่งจัดสรรขายนมร.ร.เทอม2 มิลค์บอร์ดเขี่ย3ผู้ประกอบการ

02 พฤศจิกายน 2558
1,411
มิลค์ บอร์ดเร่งคัดเลือก-จัดสรรสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียน รับเปิดเทอม 2/58 ลงโทษตัดสิทธิ์ผู้ประกอบการ 3 บริษัทขาดคุณสมบัติ พร้อมลดสิทธิ์ขาย 1 ราย ลง 20% ยึด MOU รับซื้อน้ำนมดิบเดิม
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลค์บอร์ด เผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ทำสัญญาซื้อขายและ

รับมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ตามมติที่ประชุมมิลค์บอร์ด โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ไปก่อนเป็นการชั่วคราว โดยมีระยะเวลา 30 วัน หรือไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้มีการทบทวนและจัดทำหลักเกณฑ์รวมถึงแนวปฏิบัติโครงการดังกล่าว ใช้สำหรับระยะเวลาที่เหลือของภาคเรียนที่ 2 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มิลค์บอร์ดได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและการจัดสรรสิทธิ์พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะมีแต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ไม่มีผู้แทนองค์กรเกษตรกร และองค์กรผู้ประกอบการ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นอนุกรรมการในชุดนี้ เพื่อจะดำเนินงานตามแนวนโยบายการพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของนมโรงเรียนให้สูงขึ้นภายในปี 2560 และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตอบสนองความต้องการ และประโยชน์แก่นักเรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนั้นยัง ได้คัดเลือกและจัดสรรสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับ ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ตามบัญชีรายชื่อเดิมของภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 72 ราย ยกเว้นผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียน เนื่องจากขาดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ราย ได้แก่ บริษัท ยู.เอ็ม.โภคภัณฑ์ จำกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และบริษัท ศรีสยามโกลด์มิลค์ จำกัด ทั้งยังมีผู้ประกอบการ 1 ราย ที่ถูกลดสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนลง 20% ของสิทธิ์เดิมด้วย

"มิลค์ บอร์ดได้มอบหมายให้ อ.ส.ค.เร่งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่จะดำเนินการแทนผู้ที่ถูกตัด สิทธิ์และถูกลดสิทธิ์ โดยเบื้องต้นได้หารือกับกรมปศุสัตว์แล้วเห็นว่า สำหรับผู้ประกอบการที่จะดำเนินการแทนต้องรับภาระในการรับซื้อน้ำนมดิบจาก ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ผู้ประกอบการถูกตัดสิทธิ์และลดสิทธิ์ได้รับซื้อไว้ ตามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำนมโค หรือเอ็มโอยู (MOU) เดิมต่อไป" นายสุชาติกล่าว

ขณะเดียวกัน มิลค์บอร์ดยังมอบหมายให้ อ.ส.ค.แจ้งไปยังผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้ไปทำสัญญาซื้อขายและส่งมอบนมโรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน โดยยังคงใช้น้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ประมาณ 100 ศูนย์ ปริมาณ 1,200 ตัน/วัน ตาม MOU เดิมปี 2557/2558 ไปก่อน หากปริมาณน้ำนมโคที่มีอยู่จริง ปัจจุบันไม่เพียงพอกับสิทธิ์การจำหน่ายที่ได้รับ ให้ผู้ประกอบการแจ้งกับกรมปศุสัตว์ทราบถึงแหล่งที่มาของน้ำนมโคที่จะนำไปใช้ แทน หรือให้กรมปศุสัตว์พิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นที่มีความพร้อมดำเนินการ จำหน่ายแทน" รอง ผอ.อ.ส.ค.กล่าว

"นอกจากนี้ มิลค์บอร์ดยังเห็นชอบให้ขยายเวลาการถือใช้ MOU น้ำนมดิบปี 2557/2558 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งยังเห็นชอบในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำ MOU น้ำนมดิบปี 2558/2559 ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หากมีสาระสำคัญที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ และการจัดสรรสิทธิ์พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 เห็นว่าเกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้มิลค์บอร์ดพิจารณาเห็นชอบต่อไปด้วย" รอง ผอ.อ.ส.ค.กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เร่งจัดสรรขายนมร.ร.เทอม2 มิลค์บอร์ดเขี่ย3ผู้ประกอบการ". (01-11-2558). ประชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ, 02-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1446363077