เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สั่งสหกรณ์ 35 จังหวัดคุมเข้ม คุณภาพน้ำนมดิบ-ระบบผลิตนม รร.

29 ตุลาคม 2558
3,351
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตน้ำนมดิบที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบันมีสหกรณ์โคนม 100 สหกรณ์ ใน 35 จังหวัด และสหกรณ์มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 111 ศูนย์ มีสหกรณ์ที่มีโรงงานแปรรูป 27 โรงงานแบ่งเป็น โรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ 18โรงงาน และโรงงานแปรรูปนม ยูเอชที9 โรงงาน โดยปี 2558/2559 สหกรณ์มีกำลังการผลิตน้ำนมดิบวันละ 1,868.33 ตัน คิดเป็น 60.21 % จากปริมาณการผลิตทั้งประเทศ 3,102.76 ตัน/วัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา สื่อต่างๆ นำเสนอข่าว นมในโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์ในฐานะผู้ผลิตต้นน้ำ และทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง
จากปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการให้สหกรณ์จังหวัด 35 จังหวัดที่มีสหกรณ์โคนม สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์การเกษตรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโคนมและมีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ ให้กำชับและควบคุม กำกับ ดูแลสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงขึ้น ทั้งยังย้ำให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุกแห่งรักษาคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมและผลักดันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และเตรียมพร้อมรองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีวันที่ 1 มกราคม 2559

ขณะเดียวกันยังมอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดไปกำกับดูแล คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้ควบคุมกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามนโยบายของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ด โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปนมของสหกรณ์ที่อยู่ในโครงการ นมโรงเรียน นอกจากนั้นยังลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของสหกรณ์ต่างๆถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

"สหกรณ์ผู้ผลิตนมถือเป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องใส่ใจพัฒนาการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ขณะที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ต้องมีกระบวนการเก็บรักษาคุณภาพน้ำนมที่มีมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนมดิบจากต้นทาง ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนในโครงการนมโรงเรียน ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพสูงปลอดภัย" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

ดร.วิณะโรจน์กล่าวอีกว่า ได้ย้ำให้สหกรณ์จังหวัดทั้ง 35 จังหวัด ต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งสหกรณ์โคนม สหกรณ์การเกษตรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโคนม และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมมือแก้ปัญหานมบูดให้หมดไปเร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กว่า 20,000 ครอบครัว และช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจโคนมของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สั่งสหกรณ์ 35 จังหวัดคุมเข้ม คุณภาพน้ำนมดิบ-ระบบผลิตนม รร. ". (29-10-2558). แนวหน้า.:

สืบค้นเมื่อ 29-10-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/186054