เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นร.วังน้ำเขียวไอเดียเจ๋งปลูกเมล่อนขายในรร.

02 มิถุนายน 2562
2,533

ที่โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใครไปมาจะแปลกใจ เมื่อพบโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด สร้างอยู่หน้าโรงเรียน โดยได้ผุดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่ชื่อว่า "คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม "โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนและรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อยนางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโรงเรือน จากศิษย์เก่าสมุทรสาครราชวิยาลัยรุ่นที่ 85 และ เมล่อนซีเมล่อนฟาร์ม ที่นำทีมโดยนายณัฐนันท์ ขอเสริมกลาง ให้การสนับสนุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ สำหรับนักเรียน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยเรียนรู้ผ่านทฤษฎี สู่การลงมือปฏิบัติจริงในหลักสูตรปลูกได้ขายเป็น โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน และรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อย ซึ่งผลผลิตที่ได้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือส่วนแรก ผลเมล่อนทั้งดิบ และสุกนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่วนที่ 2 รายได้จากการขายนำมาเป็นทุนรายได้ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม ส่วนที่ 3 เป็นทุนในการสร้างร้านค้าสวัสดิการการงานอาชีพ และส่วนที่ 4 เป็นทุนในการสร้างผลผลิตในรอบต่อๆไป โดยเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน และได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการอบรมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ "คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม" ของทางโรงเรียนคลองสะท้อน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 061-6988882 


 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :