เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เปิดคอร์สอบรม เทคโนโลยี่แปรรูปเนื้อสัตว์

26 ตุลาคม 2558
6,764
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23?27 พฤศจิกายน 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 8 มกราคม 2559
โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จะให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สุขศาสตร์เนื้อสัตว์ การฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล สาธิตการตัดแต่งซากสุกร การฝึกปฏิบัติทำกุนเชียง ทำแหนม ไส้กรอกอีสาน หมูหยอง การสาธิตการทำแฮม เบคอน สันนอกรมควัน ลูกชิ้นหมู หมูหยอง หมูยอ การทำไส้กรอกเวียนนา แฟรงค์เฟอร์เตอร์
โบลอนย่า เพรสแฮม ฯลฯ

การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นรากฐาน และแนวทางนำร่องไปสู่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์ ทดแทนการนำเข้า - ส่งออก และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ กรรมวิธีการทำถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมอีกหลายรุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ต.บางกะดี จ.ปทุมธานี โทร. / โทรสาร 0-2501-3179
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์เปิดคอร์สอบรม เทคโนโลยี่แปรรูปเนื้อสัตว์". (20-10-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 20-10-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/184645