เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ร่วมกับEgg Board และภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ปี 58 งานวันไข่โลก 2015

16 ตุลาคม 2558
2,431
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. กรมปศุสัตว์ร่วมกับ Egg Board รวมทั้งภาคเอกชน และพันธมิตร จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ปี 2558 "งานวันไข่โลก 2015" โดยมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557-2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานไข่ไก่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" เพิ่มการบริโภคไข่ไก่จาก 200 ฟอง/คน/ปี ในปี 2555 เป็น 300 ฟอง/คน/ปี ภายในปี 2561

ปีที่ผ่านมา ได้มีความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐ-เอกชน โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ และกรมปศุสัตว์ ร่วมกับผู้ประกอบการของภาคเอกชนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ส่วนการผลิตพันธุ์สัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้จัดจำหน่าย และสมาคมด้านปศุสัตว์ องค์กรวิชาชีพ เช่น สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ และได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ โดยไม่ใช้งบประมาณภาครัฐ เริ่มจากงานวันไข่โลก 2014 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยในปี 2558 ครั้งที่ 1 เริ่มด้วยงาน Egg E Egg Egg เมื่อวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาคเอกชนซึ่งเห็นความสำคัญของประโยชน์ในการบริโภคไข่ไก่ให้กับประชาชน และตอบแทนสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ได้อาสาสานต่อกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ซึ่งคณะกรรมการรณรงค์ เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ มีกรมปศุสัตว์เป็นประธานและเลขานุการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไข่ไก่ เพื่อเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ได้ประชุมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 กรกรฎาคม 2558 เห็นชอบสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับครั้งนี้ เป็นการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ปี 2558 ครั้งที่ 2 กิจกรรมวันไข่โลก 2015 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่าง วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ คือ สร้างนิสัยและให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เพศและวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ส่วนเป้าหมายการรณรงค์การบริโภคไข่ครั้งนี้ เน้นการร่วมรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ สุดยอดคุณประโยชน์ เมนูอาหารของคนทั่วโลก ภายใต้สโลแกน "Egg Make you are Stronger" "บริโภคไข่คนไทยแข็งแรง" ภายในงานมีมหกรรมการช้อป ชิมไข่ที่หลากหลายชนิด การบริโภคไข่อย่างไรให้อร่อย กิจกรรมการดูแลสุขภาพ การลดน้ำหนักกับการบริโภคไข่ สาระความรู้ความหลากหลาย สีสันจากไข่ไก่ การบริโภคไข่ให้เหมาะสมตามเพศและวัย และความบันเทิง" เริ่มงานวันแรก วันที่ 29 ตุลาคม 2558 Grand Opening World Egg Day 2015 เปิดงาน (16.00 น ) โดยดาราศิลปิน และ Egg Ambassador รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ ?ชิมไข่ บริโภคไข่อย่างไรให้อร่อย" กิจกรรมต่อเนื่อง ทุกวันไม่ซ้ำกัน จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 การจัดงานครั้งนี้ เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร และกระจายสู่ประชาชนทั่วประเทศไทย ในโอกาสต่อไป

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ ในนามของคณะกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ