เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นำเข้ากุ้งอิเหนาไม่กระทบไทย กรมประมงยันไฟเขียวเฉพาะเพื่อแปรรูปส่งออก

30 กันยายน 2558
2,478
นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นายบรรจง นิสภวาณิชย์นายกสมาคมสมาพันธ์กุ้งแห่งประเทศไทย ถึงกรณีกรมประมงประกาศกรมประมงอนุญาตให้นำเข้ากุ้งขาวจากเกาะ Seram ประเทศอินโดนีเซียมาเพื่อแปรรูป เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งว่าจะนำเข้ามาเพื่อแปรรูปป้อนสู่ตลาดที่ได้มีการ contact ไว้ เป็นกุ้งไซส์ใหญ่ ซึ่งผลผลิตกุ้งในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรักษาตลาดการส่งออก อย่างไรก็ตาม การนำเข้ากุ้งขาวดังกล่าวนี้ กรมประมงได้กำหนดให้นำเข้ากุ้งขาวได้เฉพาะจากแหล่งเลี้ยงจากเกาะ Seram หมู่เกาะ Maluku ซึ่งอยู่ห่างไกลจากเกาะสุมาตรากว่าพันกิโลเมตร เป็นพื้นที่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก และมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งฟาร์มเดียวเท่านั้นบนเกาะดังกล่าว ซึ่งกรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรค IMN ในฟาร์มและโรงเพาะ อีกทั้งตรวจมาตรการเฝ้าระวังโรคกุ้ง การควบคุมและป้องกันโรคระบาดของโรคกุ้งจากรัฐบาลอินโดนีเซียสรุปได้ว่าพื้นที่การเลี้ยงกุ้งขาวแห่งนี้ปลอดโรค IMN
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่จะนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซีย ต้องจัดทำแผนการนำเข้าส่งให้กรมประมงทราบทุกครั้ง โดยอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะกุ้งขาวตัดหัวในสภาพแช่แข็งเท่านั้น และอนุญาตให้นำเข้าได้ถึงสิงหาคม 2559 โดยจะต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยสุขภาพสัตว์น้ำที่ลงนามรับรองโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศอินโดนีเซีย และจะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสจากห้อง Lab ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 สำหรับตรวจเชื้อไวรัส 5 ชนิด ได้แก่ WSSV / YHV / TSV / IHHNV และ IMNV และโรคอื่นๆ ตามที่กรมประมงประกาศด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า จากการที่กรมประมงอนุญาตให้นำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียนั้น เพียงเพื่อสำหรับการแปรรูปเพื่อการส่งออกในการรักษาตลาดและลูกค้าต่างประเทศไว้ อีกทั้งยังเป็นกุ้งขนาดใหญ่ 20?30 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งมิใช่ขนาดที่เป็นผลผลิตหลักในประเทศ ทั้งนี้จะนำเข้าจำนวน 1 พันตันเท่านั้น โดยขณะนี้ยังไม่มีการนำเข้ามาแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการไปแย่งชิงตลาดกันอย่างแน่นอน และไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้กุ้งมีราคาตกต่ำลงในขณะนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นำเข้ากุ้งอิเหนาไม่กระทบไทย กรมประมงยันไฟเขียวเฉพาะเพื่อแปรรูปส่งออก". (30-09-2558). แนวหน้า.:

สืบค้นเมื่อ 30-09-2558, เข้าถึงได้จาก :http://www.naewna.com/local/181411