เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อสค. พร้อมเดินหน้า ลุยเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารโรงเรียนนม

28 กันยายน 2558
2,538
อ.ส.ค.เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียนให้โปร่งใส่และเป็นธรรมมากที่สุด
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ด กล่าวว่า ภายหลังคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังอนุมัติขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแก่ อ.ส.ค. ออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2563 อ.ส.ค.ได้เดินหน้าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียนให้โปร่งใส่และเป็นธรรมมากที่สุด พร้อมทั้งได้วางแนวทางจัดสรรโควตาจำหน่ายนมโรงเรียนให้เอกชนแต่ละรายในพื้นที่ ได้จัดส่งน้ำนมดิบในระบบโลจิสติกส์ที่อยู่ใกล้พื้นที่โรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมโคสดแท้และมีคุณภาพทุกหยด

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน 74 ราย จากทั้งหมด 76 รายที่ได้สิทธิ์จำหน่ายนมโรงเรียน โดยที่ถูกตัดสิทธิ์ไป 2 ราย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เพราะไม่มีน้ำนมโคของเกษตรกรรับรองสิทธิ์ขายในโครงการ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "อสค. พร้อมเดินหน้า ลุยเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารโรงเรียนนม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/181033