เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เคลื่อน7นโยบาย ปรับโครงสร้างผลิต-ภัยแล้ง

22 กันยายน 2558
2,780
"ฉัตรชัย สาริกัลยะ" มอบนโยบาย 7 เรื่องให้กรมปศุสัตว์ดำเนินงาน เน้นปรับโครงสร้างผลิตกระบือ โคนม โคเนื้อ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมสำรองเสบียง วัคซีนรับมือภัยแล้ง
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ว่า มีนโยบายทั้งหมด 7 เรื่องที่กรมปศุสัตว์ดำเนินงาน คือ 1.การปรับโครงสร้างการผลิตภาคปศุสัตว์ 7 รายชนิดสัตว์ ได้แก่ กระบือ โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง แพะ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ ดูถึงพื้นที่เหมาะสม การอนุรักษ์ การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ มีการเพิ่มแม่กระบือ และได้รับประโยชน์จากมูลสัตว์ทำเป็นปุ๋ยคอก เกษตรกรมีรายได้

สามารถประกอบเป็นอาชีพ ลดความเสี่ยงจากการสูญพันธุ์ รักษาสิ่งแวดล้อม การปรับโครงสร้างการผลิตโคนมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มปริมาณคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์ม การปรับโครงสร้างโคนมแปลงใหญ่ฟาร์มนำร่อง 150 ฟาร์ม มีการปรับปรุงระบบโรงเรือน/Cooling Tank ฟาร์มโคสาวทดแทน ศูนย์อาหาร TMR/แปลงหญ้า และระบบ Logistics ขนส่งนม มีหน่วยบริการสุขภาพโคนมครบวงจร (DHHU) ลดต้นทุนโดยการจัดการอาหารที่ถูกต้อง คัดทิ้งแม่โคที่มีปัญหาผลผลิตต่ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพน้ำนมโดยการจัดการอาหารและฟาร์มที่ดี สร้างเครือข่ายเกษตรกรและสหกรณ์โคนมศูนย์รับนม รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค การปรับโครงสร้างการผลิตไก่พื้นเมือง เพิ่มแม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ (ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่แดงสุราษฎร์ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ ไก่ชีท่าพระ) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์แท้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนสร้างอาชีพทั้งหลักและอาชีพเสริม ฯลฯ

2.การ ช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเตรียมความพร้อมสำรองเสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์ และวัคซีน สำรองทางเลือกการปรับเปลี่ยนอาชีพ 3.มาตรการรองรับการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตว์ 4.การบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติให้ทันต่อ เหตุการณ์ อาทิ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.รบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ฯลฯ มีมาตรการเข้มงวดโดยปฏิบัติงานบูรณาการของสารวัตรปศุสัตว์ร่วมกับทหาร ตำรวจ ศุลกากร เข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบ 414 ครั้ง มูลค่าของกลางกว่า 79,571,159 บาท รวมทั้งมีการทำลายสินค้าผิดกฎหมาย

5.การ ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์มีการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ โคนม แพะนม ไก่ไข่ เป็ดไข่ รวม 67 ฟาร์ม พัฒนาตลาดสีเขียว 6.การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน (ด้านปศุสัตว์) 7.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการมี 28 ระบบ 5 งานบริการ อาทิ ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ฯลฯ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมปศุสัตว์เคลื่อน7นโยบาย ปรับโครงสร้างผลิต-ภัยแล้ง". (20-09-2558). ประชาชาติธุรกิจ.:

สืบค้นเมื่อ 23-09-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442681779