เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดอุดรธานี ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) ในแพะ แกะ โค กระบือ สุกร

27 สิงหาคม 2558
3,502
จากการตรวจดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ แกะ ที่ค่ายชุมชนยุทธศิลป์ประสิทธิ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ จากการตรวจเลือด แพะ แกะ จำนวน 100 ตัว พบ 14 ตัว ที่เป็นโรคนี้ จึงทำการคัดทิ้งและออกประกาศเตือนเพื่อให้เกษตรกรได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตามที่ได้ตรวจพบเชื้อโรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) ในแพะ แกะ ซึ่งเป็นโรคระบาดในโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ที่ค่ายชุมชนยุทธศิลป์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงอาจระบาดติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนและสัตว์สู่สัตว์ได้ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาศัยอำนาจตามในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในเขตพื้นที่ค่ายชุมชนยุทธศิลป์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ไปทางทิศเหนือ จด บ้านโคกนาคลอง หมู่8 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ไปทางทิศใต้ จด บ้านหนองไผ่ หมู่1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ไปทางทิศตะวันออก จด บ้านหนองตาใกล้ หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ไปทางทิศตะวันตก จด บ้านป่าหวาย หมู่ 11 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เป็นเขตโรงระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคแท้งติดต่อ(Brucellosis ในแพะ แกะ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2558
เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น ได้ติดต่อสัมภาษณ์ คุณนิรันดร์ สวนสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ผู้ลงนามประกาศ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรคแท้งติดต่อนี้ มักเกิดกับสัตว์เท้ากีบ แต่ไม่แสดงอาการ จะพบเจอเฉพาะการเจาะเลือดเท่านั้น หรือ หากมีอาการบ่งบอกเพศเมียจะเกิดการแท้งลูกต่อเนื่อง ส่วนเพศผู้จะมีอาการอัณฑะบวม หรือ ถ้าหากเป็นโรคนจนหายเป็นปกติ เชื้อก็จะยังอยู่ในตัวเพศผู้และเป็นพาหะ สามารถติดต่อไปยังเพศเมียตัวอื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดกับสัตว์เท้ากีบได้ตลอดทั้งปี หากตรวจพบต้องทำลายทิ้งด้วยการฝังกลบทันทีและห้ามนำมาบริโภคเด็ดขาด เพราะเชื้อโรคนี้สามารถติดต่อสู่คนได้เช่นกัน หากเกษตรกรพบความผิดปกติเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน มีอาการใกล้เคียงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแท้งติดต่อนี้ สามารถแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านได้ทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รีบดำเนินการตรวจหาเชื้อได้อย่างทันท่วงที