เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศอ.แนะอุตฯกุ้งไทยไปเพื่อนบ้าน ขยายพื้นที่ลงทุนหนีต้นทุนแพง

24 สิงหาคม 2558
2,089
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งแปรรูปไทยในอนาคตนั้น สศอ.ได้เสนอแนะให้ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตกุ้งไปยังประเทศในอาเซียนที่มี ศักยภาพเรื่องพื้นที่เพาะเลี้ยง เพราะจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) ในประเทศเหล่านั้น เพื่อส่งวัตถุดิบกลับเข้ามาผลิตเป็นกุ้งแปรรูปและกุ้งแช่แข็งส่งออกที่ไทย ก่อนส่งขายต่อไป รองรับความต้องการที่ขยายตัวได้มากขึ้น อาทิ อินเดียที่ปัจจุบันมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งรวม 1 ล้านไร่ มาเลเซีย 1 ล้านไร่ อินโดนีเซีย 4 ล้านไร่ และเวียดนาม 10 ล้านไร่ เทียบกับไทยมีเพียง 9 แสนไร่ แบ่งเป็นการเลี้ยงชายฝั่ง 5 แสนกว่าไร่ บ่อเลี้ยง 3 แสนกว่าไร่
"ไทยมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และมีปัญหาโรคกุ้งตายด่วน หรืออีเอ็มเอสระบาด ทำให้เกิดปัญหาวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมกุ้งลดลง และต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง 20-25% ขณะเดียวกันก็เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพพิจารณาการจัดตั้งกอง ทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน อัตราเงินที่จะเรียกเก็บเข้ากองทุน เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งในระยะยาว" นายอุดมกล่าว และว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายได้ตัดสินใจออกไปลงทุนที่อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และกัมพูชาแล้ว แต่การย้ายไปอินเดียติดปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่พร้อมและสหภาพแรง งานที่มีปัญหามาก

นายอุดมกล่าวว่า ส่วนกรณีที่สหภาพยุโรป (อียู) ออกประกาศเตือนไทยให้มีมาตรการจัดการประมงผิดกฎหมายว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องจัดระเบียบเรือประมงให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเต็มที่ เชื่อว่าสถานการณ์การทำประมงผิดกฎหมายในไทยจะลดลง และจะไม่ถูกอียูให้ใบแดง แต่หากเกิดกรณีไทยได้ใบแดงก็ยังคาดว่าผลผลิตกุ้งไทยจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่วนใหญ่เป็นกุ้งในบ่อเลี้ยง จึงไม่น่าจะอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบมากนัก

แหล่งที่มาของข้อมูล : "สศอ.แนะอุตฯกุ้งไทยไปเพื่อนบ้าน ขยายพื้นที่ลงทุนหนีต้นทุนแพง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440130102