เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สำนักงานประมงจังหวัดตราดกำหนดขอบเขตการทำประมงพื้นบ้าน

20 สิงหาคม 2558
4,115
ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป โดยไม่มีมาตราการในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่ดีพอ อาจทำให้กิจการประมงของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต ภาครัฐจึงมีการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดตราด ได้ทำการแบ่งเขตการทำประมง กำหนดชนิด จำนวนเครื่องมือประมงที่เหมาะสมเพื่อการทำประมงของชาวประมงที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดตราด
นายไชยันต์ การสมเนตร ประมงจังหวัดตราด ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ในเรื่องการแบ่งเขตการทำประมง กำหนดชนิด จำนวนเครื่องมือประมงที่เหมาะสม โดยหลังจากที่ได้มีการร่วมประชุมกับสมาคมการประมงจังหวัดตราด ตัวแทนประมงในแต่ละเครื่องมือตามชนิดของการทำประมงแล้วนั้น สำนักงานประมงจังหวัดตราดจึงได้กำหนดเขตทำการประมงชายฝั่ง คือ ให้เขตประมงชายฝั่งอยู่ที่ 5,400 เมตร รอบเกาะทุกเกาะ ให้เรือประมงพาณิชย์ทำการประมงห่างจากเกาะ 3,000 เมตร และในบริเวณช่องเกาะช้างในพื้นที่ส่วนที่2 ซึ่งในปัจจุบัน ห้ามเครื่องมือ อวนลาก อวนรุน และคราดหอย ทำการประมงในบริเวณช่องเกาะช้างส่วนที่2 จากเดิมระยะเวลา 5 เดือน คือ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี แก้ไขเป็นปิดตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับบริเวณช่องที่ 1 และแรงงานในเรือประมงพื้นบ้าน ตามค่านิยามคุณลักษณะและกรอบการปฎิบัติในการทำการประมงเรือประมงพื้นบ้าน หมายถึง เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสส์ และมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า ทำการประมงในเขตประมงทะเลชายฝั่ง เพื่อการยังชีพ มีผู้ปฎิบัติงานในเรือทั้งหมดไม่เกิน 5 คน ซึ่งแรงงานประมงในเรือประมงพื้นบ้านต้องเป็นคนไทยเท่านั้น ส่วนเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 ตันกรอสส์ขึ้นไป ผู้ควบคุมเรือต้องเป็นคนไทย และแรงงานชาวต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานประมงจังหวัดตราด เลขที่ 409/4 ม.8 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ. ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์.039-511269 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งที่มาของข้อมูล : ไชยันต์ การสมเนตร. สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : นภาพร วันทะมาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง