เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

การอบรมการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรีดโคนม

28 สิงหาคม 2558
3,327
หลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเข้าสู้อาชีพและผู้ที่เคยเลี้ยงโคนมที่ต้องการฟื้นฟู และเพิ่มเตมความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมโดยจะได้รับความรู้ การจัดการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วยย่นระยะเวลาการศึกษาด้วยตนเอง สาระของการอบรมจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นเข้าสู้อาชีพ สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้ในการผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ
แหล่งที่มาของข้อมูล : "การอบรมการเลี้ยงโคนม (หลักสูตรเร่งรัด 10 วัน).". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dpo.go.th/?p=13579